Cilj predmeta

Usvajanje opštih teorijskih znanja o algoritmima i kompleksnosti. Usvajanje praktičnih znanja i vještina o razvoju dizajn tehnika za razvoj i optimizaciju algoritama.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-ALG I VII 3+0+2 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Algoritmi osnova računarskih nauka i softverskog inženjerstva. Selekcija odgovarajućih algoritama za posebne namjene. Primjena odgovarajućih algoritama i prepoznavanje mogućnosti egzistencije neodgovarajućih algoritama. Analiza i razvoj dizajn tehnika za razvoj algoritama. Analiza i razvoj dizajn tehnika za razvoj algoritama za IS sisteme i mreže. Analiza i razvoj dizajn tehnika za razvoj algoritama za operaciona istraživanja. Analiza i razvoj dizajn tehnika za razvoj algoritama za kompjutersko predviđanje. Analiza i razvoj dizajn tehnika za razvoj algoritama za računarsku biologiju. Analiza i razvoj dizajn tehnika za razvoj algoritama za data mining.  Notiranje računarske tvrdokornosti i NP-potpunosti.  Problemi u aplikacijama i njihovo prevazilaženje efikasnim rješenjima i sa dokazivom NP-kompletnošću. Kompletnost NP problema i traganje za aproksimativnim algoritmima, heurističkim lokalnim tehnikama ili lako obradivim specijalnim slučajevima.  Dizajn egzaktnih algotritama za povodljive probleme. NP i računarska nepovodljivost. Dizajn aproksimativnih algoritama za nepovodljive probleme.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).