[1] Objasnite proces razvoja softvera.

[2] Koje su to tradicionalne metode modelovanja?

[3] Objasnite kaskadni model.

[4] Objasnite V model.

[5] Navedite vrste faznog razvoja softvera.

[6] Objasnite inkrementalni fazni razvoj softvera.

[7] Objasnite iterativni fazni razvoj softvera.

[8] Objasnite prototipski model razvoja softvera.

[9] Navedite osobine spiralnog modela razvoja softvera.

[10] Objasntite RUP model.

[11] Navedite Agilne metode razvoja softvera.

[12] Predstavite osobine ekstremnog programiranja.

[13] Objasnite pojam analize zahtjeva u procesu razvoja softvera.

[14] Šta je to prikupljanje zahtjeva?

[15] Navedite vrste zahtjeva.

[16] Objasnite metode razrješavanja konflikata.

[17] Šta su to prototipovi zahtjeva?

[18] Objasnite šta je to modelovanje ponašanja.

[19] Predstavite ER dijagrame i navedite primjer iz prakse.

[20] Koji su to tragovi događaja u okviru modelovanja ponašanja?

[21] Objasnite pojam konačnih automata.

[22] Formulišite zahtjeve u procesu modelovanja ponašanja.

[23] Objasnite proces dokumentovanja zahtjeva.

[24] Objasnite pojam kvaliteta zahtjeva.

[25] Objasnite detaljno šta je to validacija zahtjeva.

[26] Objasnite detaljno šta je to verifikacija zahtjeva.

[27] Navedite i opišite detaljno oblasti projektovanja sistema.

[28] Šta je to modularnost u projektovanju?

[29] Koje su to strategije projektovanja.

[30] Objasnite pojmove „Cevi“ i „Filtri“.

[31] Opišite karakteristike slojevite strukture.

[32] Objasnite na primjeru iz prakse Klijent – Server arhitekturu.

[33] Kakva je to arhitektura zasnovana na događajima.

[34] Objasnite objektno-orijentisani pristup projektovanja.

[35] Šta je UML jezik i čemu služi?

[36] Navedite osobine dijagrama slučaja korišćenja.

[37] Navedite osobine dijagrama klasa.

[38] Navedite osobine dijagrama sekvence i aktivnosti.

[39] Navedite osobine dijagrama komponenata i raspoređivanja.

[40] Objasnite korake implementacije softvera.

[41] Opišite način pisanja programa (Strukture podataka, Algoritme i Kontrolne strukture).

[42] Opišite način pisanja programske dokumentacije.

[43] Šta se podrazumijeva pod pojmom kvalitetno programiranje?

[44] Navedite vrste testiranja softvera.

[45] Koje su to osobine jediničnog testiranja?

[46] Objasnite osobine Integracionog testiranja po principu „velikog praska“.

[47] Navedite vrste sistemskog testiranja.

[48] Navedite korake u procesu i planu testiranja.

[49] Šta se sve podrazumijeva u procesu isporuke softvera?

[50] Navedite sve modele kvaliteta softvera.