Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim arhitekturama upravljačih računara, stručno osposobljavanje za korišćenje raznih arhitektura računara za upravljanje, kao i sticanje praktičnih znanja i vještina u primjeni i korišćenju računarske arhitekture za optimalno upravljanje. Student će moći jasno da razumije računar kao sistem i osnove arhitekture i organizacije računara. Upoznaće se sa dosadašnjim razvojem i glavnim trendovima u arhitekturi računara, kao i namjenu, hijerarhijsku organizaciju i način funkcionisanja memorijskog podsistema računara: skrivene (keš) memorije, unutrašnje i spoljašne memorije.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-ARH O III 2+0+2 5

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Računarski sistem: procesor, funkcijske jedinice procesora, skup instrukcija procesora, interpretacija instrukcija u procesoru, protočna struktura za dekodiranje, memorijski sistem. Instrukcije: organizacija instrukcije, polje operacionog koda, skup instrukcija. Centralna procesna jedinica – registarska mašina: stanje procesora, skup registara opšte namjene, registarska okna i rukovanje, dodjeljivanje registara bojenjem grafa. Tipovi podataka: organizacija memorije, skalarni tipovi podataka, aritmetika brojevima sa pomičnim zarezom, strukturirani tipovi podataka. Načini adresiranja: usputno adresiranje, direktno adresiranje memorije. Načini adresiranja: direktno adresiranje registara, posredno adresiranje. Načini adresiranja: indeksno adresiranje. Načini adresiranja: bazno adresiranje sa pomakom, odnosno adresiranje sa pomakom. Protočna organizacija procesora: put podataka, analiza izvođenja instrukcija. Protočna organizacija procesora: protočnost, instrukcijska protočna struktura, ostvarivanje cilja. Protočna organizacija procesora: jedna instrukcija u jednom periodu taktnog signala, hazardi u protočnoj strukturi, protočnost aritmetičko-logičke jedinice.  Ubrzanje rada memorijskog sistema – memorija sa preklapanjem i priručna memorija. Virtuelni memorijski sistem. Obrada iznimaka.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova); S
  • eminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).