Cilj predmeta

Upoznavanje osnovnih modela podataka i sistema za upravljanje bazama podataka. Stručno osposobljavanje za uspješnu primjenu i korišćenje alata za projektovanje, eksploataciju i administraciju baza podataka. Sticanje praktičnih znanja i vještina u primjeni alata i metoda za projektovanje, eksploataciju i administraciju baza podataka.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-BAZ O V 2+0+3 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod. Modeli podataka. Modeli entiteta i poveznika. Koncepcija baze podataka i sistem za upravljanje bazom podataka. Relacioni model podataka. Integritetna komponenta relacionog modela podataka. Opearcijska komponenta relacionog modela podataka. Objektno orijentisani modeli podataka. Šema baze podataka. Osnovni principi projektovanja šeme baze podataka. Normalizacija, prostiranje primarnog ključa. Integritet podataka. Integritet relacija. Referencijalni integritet. Mehanizmi za kontrolu integriteta relacione baze podataka.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).