Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je osposobiti studente za proces profesionalne konstrukcije softvera zasnovane na modelovanju faze dizajna i standardizaciji procesa i proizvoda faze konstrukcije softverskih sistema. Ovladavanje alatima za modelovanje. Objektno modelovanje uz oslonac na UML. Modelovanje šeme baze (konceptualno i fizičko). Jedinično i integraciono testiranje složenih softverskih sistema. Izrada polugotovih rješenja i komponenti složenih softverskih sistema.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-DIS O VI 3+0+3 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Osnovni pojmovi konstrukcije softvera. Arhitektura softvera, objekti, šabloni, okviri i aplikacije. Metafore za bolje razumijevanje razvoja softvera. Programerske konvencije. Osnovni koncepti dizajna softvera i izrada specifikacije dizajna uz oslonac na objekno modelovanje. Statičko i dinamičko modelovanje softvera (klase, interfejsi, dijagrami sekvenci, dijagrami aktivnosti, paketi, raspoređenost).  Osnovni pojmovi konstrukcije softvera. Arhitektura softvera, objekti, šabloni, okviri i aplikacije. Programerske konvencije. Izbor programskog jezika. Standardizacija vizuelnih i funkcionalnih karakteristika softvera. Osnovne postavke kvalitetne konstrukcije softvera i izbor metoda, tehnika i alata za konstrukciju softvera. Testiranje na nivou klasa, unit-a, modula, funkcija.  Izrada test scenarija. Rukovanje izuzecima. Modelovanje i implementacija mehanizama zaštite i očuvanja integriteta. Struktura programskog koda, makroi i inline rutine, template-biblioteke, primjena rekurzije, dinamičko generisanje koda. Kooperativni razvoj softvera i timski rad.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).