Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta jeste ovladavanje osnovim elementima strukture Engleskog jezika i razvijanje osnovnih komunikativnih sposobnosti neophodnih za uspješno snalaženje u raznovrsnim životnim i poslovnim situacijama. Uz aktiviranje motivacije, težište nastave je na automatizaciji akustičko-motornih obrazaca jezičke građe i istovremenom razvijanju sve četiri jezičke vještine (čitanja, razumijevanja, pisanja i govora). U cilju lakšeg sticanja bazičnog nivoa komunikativne kompetencije nastava je u velikoj mjeri bazirana na rekogniciji.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-EPJ O II 1+0+2 3

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Predstavljanje i upoznavanje prilikom prvog kontakta. Predstavljanje firme, njene djelatnosti. Predstavljanje organizacione strukture. Predstavljanje zaposlenih. Predstavljanje zanimanja i funkcije u preduzeću. Uspostavljanje telefonskog kontakta. Zakazivanje sastanaka. Drugi oblici dogovaranja. Poslovna putovanja (aerodrom, rezervacije, carina, mjenjačnica, i sl.). Poslovni izlasci. Poslovni sastanci. Osnove poslovne korespondencije. Elementi poslovnog pisma, poruke. Osnove komunikacije posredstvom rečunara. Kultura komuniciranja i međukulturna komunikacija.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi konverzacije. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).