Cilj predmeta

Cilj predmeta je razumijevanje nativnih govornika koji razgovaraju o svom poslu i studijama u vezi sa softverskim inženjerstvom; ostvarivanje komunikacije u vezi sa računarskim temama; razumijevanje širokog raspona tekstova uključujući dijagrame, tabele, oglase; poređenje različitih izvora pisanih i usmenih informacija; pisanje opisa i objašnjenja procesa u softverskom inženjerstvu.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-ETJ O I 1+2+0 3

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Imenice, zamjenice, determinatori, pridjevi, glagoli, prilozi, veznici, proste rečenice, rečenice spojene veznikom. Kontekstualno upućivanje, tvorba riječi (prefiksi i sufiksi), organizovanje informacija, poređenje, nabrajanje, pasiv, objašnjenja i definicije, složenice u usmenom i pisanom diskursu softverskog inženjerstva. Klasifikovanje, izražavanje uzroka i posljedice, pasivne konstrukcije, organizovanje informacija, vremenske rečenice, davanje primjera, opisivanje funkcija i obilježja. Davanje i praćenje uputstava. Komparativi, kondicionalne rečenice. Opisivanje ulaznih i izlaznih uređaja. Identifikovanje različitih tipki na tastaturi i objašnjavanje njihove funkcije. Davanje instrukcija za upotrebu računara i monitora. Rezimiranje stručnih tekstova iz oblasti softverskog inženjerstva. Pisanje kratke biografije, motivacionog pisma i elektronske pošte.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi konverzacije. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).