Cilj predmeta

Važno je da studenti usvoje znanja i vještina u oblasti funkcionalnog programiranja i ovladaju čistim jezikom funkcionalnog programiranja, Haskell-om. Praktično ovladavanje stilom programiranja karakterističnim za funkcionalno programiranje. Sticanje vještine programiranja na čistom jeziku funkcionalnog programiranja Haskell 98. Student će ovladati osnovama funkcionalnog programiranja i naučio je jezik funkcionalnog programiranja Haskell 98. Zna da kreira program u Haskellu i tako da modelira realan svijet na visokom nivou apstrakcije.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-FUP O VIII 2+0+4 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u funkcionalno programiranje. Elementi stila programiranja karakteristični za funkcionalno programiranje. Projektovanje programa. Liste. Preklapanje. Provjera tipova. Apstraktni tipovi podataka. Lijeno programiranje. Monade.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).