Cilj predmeta

Cilj predmeta je sticanje znanja iz genetskih algoritama (GA) i GA tehnologija; poznavanje bezizvodnih postupaka optimizacije; genetski algoritam, stohastički globalni metod pretraživanja. Student će imati znanja o genetskim algoritmima i moći će da odluči o pogodnosti problema za rješavanje metodom GA.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-GEA I VII 2+0+3 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u genetske algoritme. Pregled metoda optimizacije. Linearna optimizacija. Postupak Simplex i specijalni problemi linearne optimizacije. Nelinearna optimizacija. Diskretna optimizacija. Elementi binarnih genetskih algoritama. Kodiranje i dekodiranje. Populacija. Selekcija. Parenje. Mutacija. Konvergencija algoritma. Kontinualni GA. Osnovne primjene. Optimizacija višestrukih ciljeva. Hibridni GA. Izbor parametara GA. Paralelni GA. Primjena na problem trgovačkog putnika. Primjena u dekodiranju.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).