Cilj predmeta

Cilj predmeta jeste usvajanje osnovnih znanja iz vještačke inteligencije i tehnologija vještačke inteligencije. Student će dobiti osnovna znanja o vještačko-inteligentnim sistemima i moći će da odredi šta se može uraditi pristupom vještačke inteligencije. Upoznaće se sa osnovnim karakteristikama razmatranih metoda vještačke inteligencije. Moći će da predloži način rješavanja problema, a za neke probleme i da izabere i realizuje odgovarajući metod vještačke inteligencije.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-INS O VI 2+0+2 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u vještačku inteligenciju. Tradicionalna vještačka inteligencija. Pojam agenta. Pretraživanje i heuristike i veze sa igricama. Predstavljanje znanja i postupci automatskog rasuđivanja. Ekspertski sistemi. Tretiranje neizvjesnosti u znanju i približno rasuđivanje. Uvod u obučavanje. Ekspertski sistemi. Tretiranje neizvjesnosti u znanju i približno rasuđivanje. Uvod u obučavanje. Uvod u neuralne mreže. Osnovi robotike. Semantički Web. Ontologije.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).