[1] Definisati ciljeve dizajna interakcije čovjek-računar. Šta podrazumijeva interdisciplinarni
pristup i koje se sve naučne oblasti koriste u kreiranju korisničkog interfejsa?

[2] Koje su faze u kreiranju korisničkog interfejsa? Ukratko objasniti svaku fazu.

[3] Definisati ulogu interaktivnog dizajna proizvoda. Koji su ciljevi interaktivnog dizajna?

[4] Objasniti osnovne karakteristike dobro dizajniranog korisničkog interfejsa. Navesti
primjer iz prakse.

[5] Objasniti osnovne karakteristike loše dizajniranog korisničkog interfejsa. Navesti primjer
iz prakse.

[6] Koji su koraci u kreiranju korisničkog interfejsa?

[7] U čemu se ogleda kompleksnost modernih ICT uređaja i objasniti koja je uloga
korisničkog dizajna pri upotrebi ovih uređaja od strane korisnika.

[8] Definisati upotrebljivost i korisnost korisničkog interfejsa. Navesti primjer iz prakse.

[9] Koji su zahtjevi upotrebljivosti korisničkog interfejsa?

[10] Definisati ciljeve u analizi korisničkih zahtjeva.

[11] Šta podrazumijeva standardizacija korisničkog interfejsa.

[12] Kako možemo definisati interfejse na osnovu upotrebljivosti? Koje su njihove
karakteristike?

[13] Koja su mjerila upotrebljivosti korisničkog interfejsa?

[14] Kako možemo definisati interfejse na osnovu upotrebljivosti? Ukratko objasniti svaki i
navesti primjere iz prakse.

[15] Definisati i objasniti razliku između smjernica i principa u dizajniranju korisničkih
interfejsa? Objasniti na primjeru iz prakse.

[16] Koji stilovi interakcije postoje? Ukratko objasniti svaki pojedinačni način interakcije.
[17] Navesti teorije koje se koriste u dizajnu korisničkog interfejsa i objasniti njihove ciljeve.

[18] Objasniti kako su se razvijale teorije dizajna korisničkog interfejsa i zašto.

[19] Navesti osnovne teorije dizajna korisničkog interfejsa.

[20] Koje su etape u dizajniranju korisničkog interfejsa?

[21] Koja su tri potporna stuba u razvoju uspješnih korisničkih interfejsa?

[22] Objasniti osnovne korake u dizajnu korisničkog interfejsa.

[23] Objasniti šta se podrazumijeva pod analizom sistema.

[24] Objasniti vezu između postojećeg i novog informacionog sistema?

[25] Šta sve treba da obuhvati analiza postojećeg informacionog sistema i zašto je ta analizabitna za razvoj novog informacionog sistema?

[26] Definisati korisničke zahtjeve i šta je cilj prikupljanja korisničkih zahtjeva.

[27] Koji su koraci u postupku analize korisničkih zahtjeva?

[30] Koji je cilj prikupljanja podataka o korisnicima? Kako se prikupljaju podaci?

[31] Koje su kategorije korisničkih zahtjeva? Objasniti ukratko svaku kategoriju.

[32] Objasniti funkcionalne zahtjeve. Dati primjer iz prakse.

[33] Objasniti nefunkcionalne zahtjeve. Dati primjer iz prakse.

[34] Objasniti upotrebne zahtjeve sistema kako oni utiču na dizajn korisničkog interfejsa.

[35] Objasniti šta su to projektna ograničenja i kako ona utiču na dizajn korisničkog
interfejsa.

[36] Šta je to prototip aplikacije, koja je njegova uloga u razvoju korisničkog interfejsa?

[37] Koje vrste prototipova postoje?

[38] Koje su metode za prikupljanje podataka? Ukratko objasniti svaku metodu.

[39] Objasniti metodu analize dokumentacije. Koje su prednosti i nedostaci ove metode?

[40] Objasniti metodu posmatranja sistema. Koje su prednosti i nedostaci ove metode?

[41] Koje vrste upitnika postoje? Koje su prednosti i nedostaci ove metode?

[42] Koje vrste intervjua postoje? Objasniti.

[43] Objasniti dijagram aktivnosti za prikupljanje korisničkih zahtjeva.

[44] Objasniti vezu između korisničkih zahtjeva i slučajeva korišćenja.

[45] Objasniti dijagram aktivnosti za prikupljanje i modelovanje zahtjeva.

[46] Navesti deset opštih principa dobrog dizajna Јakob-a Nielsen-a.

[47] Objasniti vidljivost statusa sistema. Navesti primjer iz prakse.

[48] Objasniti usklađenost sistema i stvarnog svijeta. Navesti primjer iz prakse.

[49] Objasniti konzistentnost i standarde koji se koriste u kreiranju korisničkog interfejsa. Navesti primjer iz prakse.

[50] Koje su ključne faze u životnom ciklusu razvoja korisničkog interfejsa?

[51] Koji su to principi i vrste testiranja sa korisnicima?

[52] Navedite sve kontrolisane uslove sa korisnicima prilikom testiranja.

[53] Navedite prirodno okruženje sa korisnicima prilikom testiranja.

[54] Koji su to relevantni aspekti tesitiranja?

[55] Koji su to faktori interpretacije razultata?

[56] Navedite elemente testiranja upotrebljivosti – tehnike, zadaci i korisnici.

[57] Navedite elemente metodologije testiranja.

[58] Objasnite pojam praćenja pogleda korisnika i kursora miša.

[59] Objasnite način primjene elektroencefalografije.

[60] Navedite heuristike upotrebljivosti.

[61] Obasnite detaljno vidljivost statusa sistema.

[62] Šta je to usaglašenost sistema sa realnim svijetom?

[63] Šta je to kontrola i sloboda u korišćenju heuristike upotrebljivosti?

[64] Objasnite prevenciju grešaka primjenom heuristike upotrebljivosti.

[65] Navedite prednosti fleksibilnosti i efikasnosti korišćenja heuristike upotrebljivosti.

[66] Koji su to elementi heurističke evaluacije?

[67] Objasnite čovjekovo vidno polje i grafički prikaz korisničkog interfejsa.

[68] Navedite elemente grafičkog korisničkog interfejsa.

[69] Objasnite kontejnerske elemente grafičkog korisničkog interfejsa.

[70] Koji su to principi dizajna korisničkog interfejsa?