Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta jeste usvajanje opštih i praktičnih znanja iz dizajna GUI, gdje student stiče predstavu o značaju interfejsa čovjek-mašina, te njegove specifičnosti kada je grafički prikazan. Takođe, student stiče detaljna znanja o psihofiziologiji korisnika, o preporukama za dizajn svih elemenata GUI, kao i razvijanje pojedine funkcionalne cjeline GUI. Student će moći da razumije specifičnosti dizajna Web lokacija, osobine kategorija konzumenata, te osnovu za dizajn efikasnih lokacija.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-INT O IV 2+0+2 5

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Koncepti interakcije i interfejsa. Interfejs kao čovjekov posrednik prema vještačkoj okolini. Psihofiziologija korisnika sa aspekta korištenja intefejsa. Primjeri interfejsa. Koncept upotrebljivosti. Evolucija interfejsa računara. Dizajn korisničkog interfejsa: GUI-Web korisnički interfejs. Važnost dobrog dizajna. Proces dizajna. Poznavanje profila korisnika. Organizacija grafičkog prikaza intefejsa. Sistem menija i prozori. Vrste i osobine menija. Vrste i osobine prozora. Upravljački uredaji i interfejsi. Elementi upravljanja u GUI. Tekst u interfejsu. Povratna informacija i help. Pristupačnost. Kreiranje ikonica. Boja u interfejsu. Web dizajn: Postupak dizajna Web lokacije. Osobine Web korisnika i upotrebljivost. Arhitektura lokacija i sistemi navigacije. Elementi dizajna strane. Vrste strana i organizacija. Upotreba teksta i boje.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).