Cilj predmeta

Cilj predmeta jeste da studenti steknu znanja sa razvojem projekata Internet aplikacije koristeći Java, Net ili Freesoftware tehologije. Ovaj predmet obuhvata prikaz različitih metodologija sigurnosti podataka i transakcija na internetu. Uspješan student će biti sposoban da: kritički procjenjuje trenutne pristupe razvoja aplikacija u Internet okruženju; koristi Java tehnologije i pronalazi prigodne pristupe za zadate situacije; koristi AspiPxp tehnologije; obilježava i opisuje tehnički i istraživački trend koji može da utiče na pristupe dizajnu vođenom od strane klijenta; može da procjeni dosadašnju poslovnu vještinu i ustanovi osnove za napredak zadate aplikacije, kao i da procjeni uticaj Web servisa na razvoj aplikacije.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-IP O IX 3+3+0 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Informacione tehnologije koje se koriste u realizaciji Internet servisa. Razmjena podataka i informacija preko Interneta i njihova zaštita. Osnovne karakteristike HTTP protokola za prenos i HTML standarda za opis WEB stranica. Modeli za definisanje poslovnog nastupa na Internetu. Uporedni pregled tehnologija za razvoj informacionih sistema u internet okruženju. Rad sa servletima. Dinamičko generisanje HTML-a. Dinamičko generisanje servleta. JAVA tehnologije. Java Server. Rad u PHP, ASP i ASP.NET tehnologijama. Sistemi za upravljanje sadržajem Web prezentacija (CMS). Principi razvoja aplikacija u Internet okruženju. Web servisi i servisno orjentisane arhitekture. Specifikacija zahtijeva i realizacija.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).