Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta jeste da studenti ovladaju osnovnim pojmovima u projektovanju kompleksnih baza podataka, te osposobiti studente za primjenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom nivou i praktičnom nivou, kao i tehnikama za postavljanje upita i prezentaciju rezultata u kompleksnim bazama podataka.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-KBP I IX 3+3+0 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Data Warehouse–kompleksne baze podataka. Sistemi za podršku odlučivanju. Komparacija operativnih podataka. Vremenski interval. Višedimenzionalnost podataka. Projektovanje šeme zvijezde i šeme pahulje. Identifikacija korisničkih zahtjeva. Logičko projektovanje. Ekstrakcija operativnih podataka. Generisanje upita. Projektovanje Data Mining sistema. Proširenja SQL standarda. Data Cube. Realizacija kompleksne baze podataka.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).