Cilj predmeta

Cilj predmeta jeste sticanje opštih znanja iz Kriptografije. Student će imati osnovna znanja iz kriptografije i raznih klasa kriptosistema. Takođe će biti upoznati sa tehnikam za formiranje digitalnog potpisa i razmjenu ključa.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-KRI I VII 2+0+3 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u kriptografiju. Gradivi elementi protokola. Osnovni protokoli. Protokoli srednje složenosti. Napredni protokoli. Ezoterični protokoli. Dužina ključa i upravljanje ključevima. Tipovi i režimi algoritama i njihova primjena. Matematičke osnove kriptografskih algoritama. Data encryprion standard (DES). Ostale blokovske šifre. Generatori pseudoslučajnih sekvenci i šifre toka. Jednosmjerne heš funkcije. Algoritmi s javnim ključem i algoritmi za digitalno potpisivanje s javnim ključem. Primjena i realizacija kriptografskih algoritama. Politika kriptografije.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).