Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta jeste upoznavanje studenata sa naprednim vidovima kriptografije, kriptografskih metoda, tehnika i algoritama. Poseban praktičan zadatak je primjena kriptografije na internetu i u elektronskom poslovanju. Studenti će spoznati svrhu i domet kriptografije, te će biti osposobljeni za korišćenje naprednih kriptografskih metoda i tehnika na internetu i u elektronskom poslovanju.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-KVK I IX 3+3+0 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u predmet. Kriptografski postupci. Hash funkcije. Simetrična i asimetrična kriptografija. Moderna kriptografija. Hibridni pristup. Sistem javnih i tajnih ključeva u kriptografiji – osnove. Analiza DES algoritama. Analiza RSA algoritama. Primjena kriptografije na internetu. Primjena kriptografije u javnoj upravi. Elektronski potpis. Kriptografija kroz primjer.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).