Cilj predmeta

Cilj je upoznati studente sa opštim i primjenjenim znanjima iz linearne algebre, kao i opštim znanjaima iz oblasti polinoma, matrica, determinanti, vektorskih prostora, sistema linearnih jednačina i analitičke geometrije prave i ravni. Student će biti osposobljen da prati nastavu iz predmeta u kojima se koriste stečena znanja, kao i da primjeni stečena znanja u rješavanju praktičnih problema. Upoznaće se sa osobinama polinoma, matrica i determinanti, i moći će da razumije njihovu ulogu u modelovanju realnih sistema. Moći će da rješava sisteme homogenih i nehomogenih linearnih jednačina, kroz standardne algoritme za njihovo rješavanje.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-LIA O I 2+2+0 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Polinomi.Vektorski prostori, baza i dimenzija.  Matrice i operacije nad matricama. Determinante i inverzne matrice. Sistemi linearnih algebarskih jednačina. Kramerove formule. Gausov algoritam. Rang matrice. Kroneker – Kapelijeva teorema. Sopstvene vrijednosti i sopstveni vektori matrice. Karakteristični polinom. Unitarni prostori, skalarni proizvod, ortogonalnost. Primjeri unitarnih vektorskih prostora. Elementi analitičke geometrije: prava i ravan. Primjena linearne algebre.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).