Cilj predmeta

Izradom i odbranom završnog master rada utvrđuje se da je student ovladao znanjima i vještinama uz pomoć kojih može da obavlja i najsloženije zadatke u domenu razvoja i primjena informacionih tehnologija. Od studenta koji završi master akademske studije ovog programa se očekuje da ovlada produbljenim teorijskim i praktičnim znanjima u oblasti informacionih tehnologija, da bude osposobljen da ta znanja primjenjuje u rješavanju najsloženijih zadataka u praksi, te da bude pripremljen, ako se za to odluči, i da nastavi školovanje na nekom od programa doktorskih studija.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-MSR O X 7+7+0 20

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Završni master rad je istraživački rad studenta koji podrazumijeva da je on u potpunosti ovladao metodologijom istraživanja u oblasti informacionih tehnologija. Nakon obavljenog osnovnog istraživanja i proučavanja literature u vezi sa zadatom temom, student priprema rad koji je struktuiran od uvoda, postavke problema istraživanja, postavljenih hipoteza, metoda istraživanja, teorijskih razmatranja, razrade, empirijskih istraživanja, zaključnih razmatranja i pregleda korišćene literature. Teme u okviru kojih student bira završni rad su na predmetima: Projektovanje informacionih sistema, Vizualizacija podataka, Kompleksne baze podataka, Kriptografije, Internet programiranje i Napredno programiranje u C++.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

Student se samostalno opredjeljuje za jedan od predmeta na kojem će raditi svoj završni master rad. Nastavnik-mentor završnog master rada predlaže studentu temu rada, koja treba da je u skladu sa savladanim sadržajima na odabranom predmetu. Tema se odobrava na odgovarajućoj katedri koja istovremeno imenuje i komisiju za pregled, ocjenu i odbranu rada. U saradnji sa mentorom, a uz pomoć saradnika, student samostalno izrađuje završni master rad. Nakon što mentor rada isti prihvati, student rad predaje i brani ga pred komisijom koju čine najmanje tri člana iz reda nastavnika, od kojih je jedan obavezno mentor.