Cilj predmeta

Cilj nastavnog predmeta je da studenti usvoje znanja o značaju i sadržaju upravljanja ljudskim resursima s aspekta stvaranja uslova za realizaciju strateških ciljeva preduzeća te da se osposobe za kreativan pristup upravljanja i razvoja ljudskih resursa u preduzećima i javnoj upravi. Studenti bi trebalo da shvate: sistemsku i stratešku ulogu menadžmenta ljudskih resursa u organizacijama; njegovu važnost kako za menadžere tako i za zaposlene; zakonske okvire u kojima menadžer može da djeluje; suštinu i značaj analize radnog mjesta, regrutovanja, odabira i uvođenja u posao ’’pravih ljudi na pravo mjesto’’; važnost primjene adekvatnih metoda u procesu razvoja kadrova, praćenja i razvoja karijere, njihovog motivisanja i nagrađivanja; suštinu  odnosa sa sindikatima i značaj zaštite zdravlja zaposlenih.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-MLR O II 2+2+0 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Menadžmet ljudskih resursa, koncept i razvoj. Pojam i definicija menadžmenta ljudskih resursa. Razvoj menadžmenta ljudskih resursa. Organizaciono okruženje i menadžment ljudskih resursa. Organizaciono planski zadaci menadžmenta ljudskih resursa: strategijska perspektiv, planiranje ljudskih resursa, metode planiranja, dizajniranje radnog mjesta i analiza posla, neposredno posmatranje, intervju, upitnik, profil izvršioca, kvalifikacija. Obezbjeđivanje ljudskih resursa: regrutovanje kandidata za zaposlenje, selekcija i izbor kandidata za zaposlenje. Razvoj potencijala zaposlenih: uvođenje u posao, orjentacija i socijalizacija; razvoj potencijala zaposlenih; trening i obrazovanje; planiranje i razvoj karijere; ocjenjivanje performansi zaposlenih. Održavanje, motivisanje i odnosi sa zaposlenim: nagrađivanje (kompenzacije) i beneficije, radni odnosi, zdravlje i bezbjednost na radu. Organizacija stručnih poslova. Budućnost menadžmenta ljudskih resursa.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).