Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta jeste da studenti shvate da u istraživanju obrazovnih procesa postoji više metodoloških škola, teorija i paradigmi. Od prihvaćenog metodološkog pristupa zavisiće karakteristike i vrste naučnoistraživačkog rada. Razvijanje uvjerenja da se naučna saznanja u istraživanju obrazovnih pojava najčešće iskazuju u određenom stepenu vjerovatnoće (asimpatičnost) i da se često ove pojave i ne mogu objasniti već samo razumjeti. Sticanje znanja o tome da postoje različite vrste istraživanja i da izbor određene vrste zavisi od prirode problema koji se istražuje. Važno je da se studenti upoznaju sa osnovnim istraživačkim metodama, da pravilno procjene koja metoda odgovara određenom problemu istraživanja, kao i da se osposobe za njihovo korišćenje. Osposobljavanje studenata da projektuju istraživački rad, razvijanje znanja da se postavi problem, formulišući relevantne hipoteze kao i da pravilno postave strukturu istraživačkog rada.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-MNIK O X 4+6+0 10

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Pojam metodologije istraživačkog rada. Karakteristike istraživanja. Vrste istraživanja. Metode istraživanja. Istraživačke metode i instrumenti. Analiza dokumentacije. Sistematsko posmatranje. Intervju. Anketiranje. Skaliranje. Testiranje. Sociometrija kao istraživačka tehnika. Projektovanje istraživačkog rada. Interpretacija rezultata istraživanja. Osobine ličnosti istraživača. Metode prezentovanja.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).