Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta jeste sticanje opštih i specifičnih znanja iz modelovanja i simulacije složenih sistema. Student upoznaje osnove modelovanja i računarske simulacije složenih organizacionih i tehničkih sistema. Osposobljen je da primjeni metodologiju za izvođenje studija računarske simulacije. Poznaje statističke osnove simulacije i osposobljen je da identifikuje problem, postavi ciljeve studije, ispita sistem koji se simulira, razradi simulacioni model, implementira ga u jeziku GPSS, osmisli i izvrši eksperimente, analizira rezultate i pripremi njihovu prezentaciju naručiocu.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-MSO I VII 2+0+3 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u modelovanje, simulaciju i optimizaciju. Pregled metoda modelovanja, simulacije i optimizacije. Metodologija matematičkog i funkcionalnog modelovanja. Metodologija računarske simulacije. Statistički osnovi simulacije. Osnovi modelovanja. Ispitivanje sistema, programiranje modela u simulacionom jeziku specijalne namjene GPSS.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).