Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta jeste sticanje opštih i specificnih znanja iz naprednih arhitektura računara. Studenti će biti upoznati sa razvojem naprednih računarskih arhitektura, mehanizmima i načinom rada memorijskog podsistema. Naučiće kako funkcionišu procesori sa protočnom obradom instrukcija, procesori sa redukovanim skupom instrukcija (RISC), superskalarni procesori, procesori sa veoma dugom instrukcijskom riječi (VLIW). Studenti će upoznati i arhitekture računara za paralelnu obradu (vektorske procesore i multiprocesore).

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-NRA O VI 3+0+3 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u napredne arhitekture računara. Memorijski podsistem. Protočna obrada instrukcija. RISC procesori. Superskalarni procesori. VLIW procesori. Arhitekture računara za paralelnu obradu (vektorski procesori). Arhitekture računara za paralelnu obradu (multiprocesorski sistemi). Namjenske arhitekture računara. Metodologija za projektovanje složenog namjenskog multimikroprocesorskog računara. Metodologija za procjenu performansi složenog namjenskog multimikroprocesorskog računara.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).