Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studenti steknu znanja sa razvojem projekata Internet aplikacije koristeći C++. Predmet obuhvata prikaz različitih metodologija sigurnosti podataka i transakcija na internetu. Uspješan student će biti sposoban da: kritički procjenjuje trenutne pristupe razvoja aplikacija u Internet okruženju, ali i da koristi C++  tehnologije i pronalazi prigodne pristupe za zadate situacije.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-NPC O IX 3+3+0 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Složeni tipovi i složene strukture podataka. Složene kontrolne strukture. Strukturno programiranje u C++. Složeni tipovi podataka u C++. Kontrolne strukture u C++. Potprogrami (funkcije) u C++. Operatori u C++. Pokazivači u C++. Datoteke u C++. Osnove objektnog programiranja u C++. Poređenje nestrukturnog, strukturnog i objektnog programiranja. Modeliranje i metodologije razvoja programa. Rješavanje složenih zadataka. Primjeri rješavanja naprednih zadataka.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).