1. Godina

R.B.

NAZIV PREDMETA

ODGOVORNI NASTAVNIK

SEMESTAR

PREDAVANJA

VJEŽBE

ECTS

1.

Zimski

3

3

7

2.

Zimski

2

2

6

3.

Zimski

2

2

5

4.

Zimski

3

2

6

5.

Zimski

2

1

4

6.

Ljetni

3

3

7

7.

Ljetni

2

2

6

8.

Ljetni

3

3

8

9.

Ljetni

2

2

5

10.

Ljetni

3

2

6

2. Godina

R.B.

NAZIV PREDMETA

ODGOVORNI NASTAVNIK

SEMESTAR

PREDAVANJA

VJEŽBE

ECTS

1.

Zimski

3

3

8

2.

Zimski

2

3

7

3.

Zimski

2

3

7

4.

Zimski

3

3

8

5.

Ljetni

2

1

4

6.

Ljetni

3

3

7

7.

Ljetni

2

2

6

8.

Ljetni

3

3

7

9.

Ljetni

2

2

6

3. Godina

R.B.

NAZIV PREDMETA

ODGOVORNI NASTAVNIK

SEMESTAR

PREDAVANJA

VJEŽBE

ECTS

1.

Zimski

3

3

8

2.

Zimski

3

2

7

3.

Zimski

3

3

8

4.

Zimski

2

2

7

5.

Ljetni

3

3

8

6.

Ljetni

3

2

7

7.

Ljetni

3

3

8

8.

Ljetni

2

2

7

4. Godina

R.B.

NAZIV PREDMETA

ODGOVORNI NASTAVNIK

SEMESTAR

PREDAVANJA

VJEŽBE

ECTS

1.

Zimski

3

3

7

2.

Zimski

3

3

8

3.

Zimski

3

3

7

4.

Zimski

2

3

8

5.

Ljetni

3

2

6

6.

Ljetni

3

3

6

7.

Ljetni

2

2

6

8.

Ljetni

2

2

6

9.

DIPLOMSKI-PRAKTIČAN RAD

Ljetni

-

4

6