Cilj predmeta

Cilj je sticanje opštih i specifičnih znanja u primjeni matematičkog aparata u naučnom radu. Student će moći da numerički i/ili analitički koncipira postupak rješavanja i riješi linearne, nelinerane i diferencijalne jednačine, koje se javljaju u sklopu rješavanja složenijih naučnih problema. Razumjeće i može da riješi integrale numerički. Osposobljen je da iz seta zadatih vrijednosti funkcije izvrši pogodnu interpolaciju podataka, te da izvrši ekstrapolaciju prema adekvatno izabranoj funkcionalnoj zavisnosti. Student je upoznat i umije da koristi metode u modelovanju i analizi linearnih stacionarnih dinamičkih sistema.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-NIZ O VII 2+0+4 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u naučna izračunavanja. Rješenje linearnih algebarskih jednačina. Određivanje korjena i nelinearni sistemi jednačina. Interpolacija i ekstrapolacija. Integracija funkcija. Integracija racionalnih funkcija. Integracija iracionalnih funkcija. Integracija transcentendentnih funkcija. Diferencijalne jednačine. Sistem diferencijalnih jednačina prvog reda. Sistem diferencijalnih jednačina višeg reda. Parcijalne diferencijalne jednačine. Parcijalne diferencijalne jednačine višeg reda. Analiza linearnih stacionarnih sistema. Metod prostora stanja za linearne stacionarne sisteme.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).