Oblast programiranje

[1] Navesti sve faze u sklopu rješavanja problema i ukratko ih objasniti.

[2] U procesu rješavanja problema, šta predstavlja faza identifikacije?

[3] U procesu rješavanja problema, šta predstavlja faza dekompozicije (razlaganja)?

[4] U procesu rješavanja problema, šta predstavlja faza definisanja algoritma?

[5] Sa stanovišta strukture algoritma moguće je izolovati dva osnovna pristupa uz oslonac na dekompoziciju. Navesti ih i u kratko objasniti.

[6] Navesti prednosti i mane pristupa odozgo prema dole (Top-down) i odozdo prema gore (Bottom-up).

[7] Navedite osnovne korake (6) u postupku razvoja programskih rešenja.

[8] Navedite četiri osnovna principa objektne orijentisanosti!

[9] Šta se podrazumijeva pod pojmom APSTRAKCIJE u kontekstu principa objektne orijentacije?

[10] Šta se podrazumijeva pod pojmom ENKAPSULACIJE u kontekstu principa objektne orijentacije?

[11] Šta se podrazumijeva pod pojmom MODULARIZACIJE u kontekstu principa objektne orijentacije?

[12] Šta se podrazumijeva pod pojmom HIJERARHIJE u kontekstu principa objektne orijentacije?

Oblast UML-a

[1] Šta predstavlja UML, za šta se koristi? Koji osnovni elementi čine UML?

[2] Šta predstavljaju Elementi UML-a? Navedite bar 6 od 12 osnovnih elemenata UML-a.

[3] Šta predstavlja UML i na koji način predstavlja klase?

[4] Šta predstavlja Atribut (svojstvo) klase i na koji način se prikazuje u sklopu UML-a?

[5] Šta predstavlja Operacija (metoda) klase i na koji način se prikazuje u sklopu UML-a?

[6] Šta predstavlja relacija na nivou klasa i na koji način se prikazuje u sklopu UML-a?

[7] Kakva je razlika između usmjerenih i neusmjerenih asocijacija u modelima klasa?

[8] Kakva je suštinska razlika u prirodi veza ZAVISNOSTI i RAFINACIJA?

[9] U čemu se sastoji razlika između veza RAFINACIJE i REALIZACIJE?

[10] U čemu se suštinski razlikuju veza ZAVISNOSTI i veza RAFINACIJE?

[11] Koja je osnovna razlika u primjeni APSTRAKTNIH KLASA i INTERFEJSA u sklopu modela klasa?

[12] Navedite četiri osnovna tipa veza u sklopu UML dijagrama klasa. Šta modeluje agregacija?

[13] Navedite četiri osnovna tipa veza u sklopu UML dijagrama klasa. Šta modeluje asocijacija između klasa i kakva je uloga usmjerenih asocijacija?

[14] Navedite četiri osnovna tipa veza u sklopu UML dijagrama klasa. Šta modeluje kompozicija između klasa i kakva je uloga usmjerenih kompozicija?

 

Algoritmi i strukture podataka

[1] Objasniti šta predstavljaju algoritmi, a šta strukture podataka.

[2] Objasniti osnovne karakteristike algoritama.

[3] Objasniti osnovne karakteristike i tipove struktura podataka.

[4] Ukratko objasniti linearne i nelinearne struktura podataka. Navesti koje su osnovne razlike?

[5] Navesti osnovna svojstva linearnih struktura podataka.

[6] Navesti osnovna svojstva nelinearnih struktura podataka.

[7] Navesti osnovna svojstva i tipove nizova, kao i način njihove organizacije u memoriji.

[8] Navesti osnovna svojstva ulančanih listi, kao i način njihove organizacije u memoriji.

[9] Šta su to kružno ulančane liste?

[10] Šta su to dvostruko ulančane liste.

[11] Ukratko objasniti i skicirati šta je STEK.

[12] Objasniti sekvencijalnu reprezentaciju STEKA.

[13] Objasniti ulančanu reprezentaciju STEKA.

[14] Ukratko objasniti i skicirati šta je RED.

[15] Objasniti sekvencijalnu reprezentaciju REDA.

[16] Objasniti ulančanu reprezentaciju REDA.

[17] Dati osnovnu definiciju stabla i ukratko objasniti osnovna svojstva stabala.

[18] Šta su to binarna stabla?

[19] Dati osnovnu definiciju grafova i ukratko objasniti osnovna svojstva grafova.

Oblast JAVA programiranje

[1] Šta se podrazumijeva pod blokom (block statement) u sklopu JAVA programskog jezika? Koja je njegova namjena?

[2] Navedite dva osnovna razloga korištenja imenovanih konstanti (deklaracija final) u sklopu JAVA programskog jezika.

[3] Šta u sklopu JAVA deklaracija predstavlja null  i kakva je uloga ove deklaracije?

[4] Šta je konstruktor i kakva je njegova uloga u sklopu JAVA klase?

[5] Šta, po vašem mišljenju, znači konstatacija da je program robustan?

[6] Šta, u objektnom programiranju, pedstavljaju preduslovi (preconditions)? Navedite jedan primjer preduslova.

[7] ЈАVА prоgrаmski јеzik kоristi “garbage collector” zа rukоvаnjе mеmоriјоm. Štа је njеgоvа ulоgа?

[8] Štа је to podrazumijevani kоnstruktоr (default constructor) i kаkvа је njеgоvа ulоgа u sklоpu ЈАVА klаsе?

[9] Detaljno opisati namjenu konstruktora, kao i njegovo nasljeđivanje u sklopu ЈАVА klаsе?

[10] Navesti dva načina na koji se može proslijediti nepoznat broj argumenata metodi u programskom jeziku JAVA? Ilustrovati odgovor.

[11] ЈАVА pоsjеduје try…catch…finally izraz. Štа predstavlja svaki od definisanih blokova i koja je njihova ulоgа? Da li catch blok može obuhvatiti više izuzetaka?

[12] Na koji način se rukuje izuzecima u programskom jeziku JAVA?

[13] Kada se izvršava finally blok u try…catch…finally izrazu i koja je njegova namjena.

[14] Koje su prednosti korištenja izuzetaka (Exception) u programskom jeziku JAVA?

[15] Šta predstavljaju statičke promjenljive u programskom jeziku Java?

[16] Objasniti namjenu ključne riječi FINAL u programskom jeziku Java.

[17] Objasniti namjenu ključne riječi THIS u programskom jeziku Java.

[18] Objasniti namjenu ključne riječi SUPER u programskom jeziku Java.

[19] Koja je osnovna razlika između primitivnih i složenih tipova podataka u programskom jeziku Java? Navesti sve primitivne tipove podataka.

[20] Na koji način se može proširiti interfejs u programskom jeziku Java?

[21] Da li se može instancirati objekat čija klasa posjeduje barem jednu apstraktnu metodu?

[22] Apstrakne klase u programskom jeziku Java su?

[23] Interfejsi u programskom jeziku Java su?

[24] Kako se u programskom jeziku Java prosljeđuju primitivni tipovi podataka, a kako složeni?

[25] Objasniti razliku INTERFEJSA, APSTRAKTNE KLASE i KLASE. Navesti njihovu deklaraciju u ЈАVА prоgrаmskоm јеziku.

[26] Šta predstavljaju paketi u JAVA programskom jeziku?

[27] Opisati na koji način se deklarišu varijable u programskom jeziku JAVA.

[28] Koji sve modifikatori postoje u programskom jeziku JAVA? Dati opis za svaki.

[29] Koja je uloga statičkih metoda u sklopu interfejsa u programskom jeziku JAVA? Dati primjer deklaracije.

[30] Navesti minimalno 3 (od 9) osnovna koncepta koji opisuju programski jezik JAVA. Ukratko ih opisati.

[31] Šta se podrazumijeva pod konceptom “prenosiva” programskog jezika JAVA?

[32] Šta se podrazumijeva pod konceptom “robusna” programskog jezika JAVA?

[33] Šta se podrazumijeva pod konceptom “višenitna” programskog jezika JAVA?

[34] Šta se podrazumijeva pod konceptom “nezavisna od platforme” programskog jezika JAVA?

[35] Šta se podrazumijeva pod konceptom “interoperabilna i visokoefikasna” programskog jezika JAVA?

[36] Prema načinu smještanja podataka u memoriju, u programskom jeziku JAVA podatke možemo podijeliti na dva tipa. Navesti koji su i opisati ih.

[37] Na koji način se prosljeđuju primitivni (prosti) tipovi podataka u programskom jeziku JAVA? Ilustrovati na primjeru.

[38] Na koji način se prosljeđuju složeni tipovi podataka u programskom jeziku JAVA? Ilustrovati na primjeru.

[39] Navesti kakav je opseg primitivnih tipova podataka u programskom jeziku JAVA. Odgovor ukratko objasniti.

[40] Objasniti šta je automatska a šta eksplicitna konverzija tipova podataka u programskom jeziku JAVA. Obrazložiti odgovor.

[42] Šta predstavlja DOSEG identifikatora u programskom jeziku JAVA. Objasniti i ilustrovati na primjeru.

[43] Šta predstavljaju oznake (label) u programskom jeziku JAVA i koja je njihova namjena?

[44] Navesti tri moguće implementacije beskonačnih petlji u programskom jeziku JAVA.

[45] Navesti potpunu definiciju KLASE u programskom jeziku JAVA i ukratko objasniti sve elemente.

[46] Navesti potpunu definiciju METODE u programskom jeziku JAVA i ukratko objasniti sve elemente.

[47] Navesti potpunu definiciju INTERFEJSA u programskom jeziku JAVA i ukratko objasniti sve elemente.

[48] Navesti tri tipa varijabli u programskom jeziku JAVA i ukratko ih opisati.

[49] Šta predstavlja potpis metode u programskom jeziku JAVA?

[50] Da li je moguće instancirati klasu koja posjeduje barem jednu apstraktnu metodu? Objasniti odgovor.

[51] Navesti sve vrste operatora u programskom jeziku Java.

[52] Koja je osnovna razlika između while i do-while petlje u programskom jeziku Java?

[53] Napisati dva načina za obilazak elemenata niza u programskom jeziku Java. Da li se oba načina mogu iskoristiti za mijenjanje sadržaja elemenata niza?

[54] Navesti tri vrste komentara u programskom jeziku Java i opisati njihovu namjenu.

[55] Navesti sve proste tipove podataka u programskom jezku Java.

Dodatna pitanja/kratki zadaci za provjeru

(na ispitu dolaze varijante, sa izmijenjenim vrijednostima)

U kojem od ovih slučajeva nije ispravno napisan komentar u Javi?

A.  /** tekst komentara */

B.  // tekst komentara

C.  – – tekst komentara

D.  /* tekst komentara */

E.       ** tekst komentara **

U kojem su od ovih slučajeva ispravno napisana imena (identifikatori) u Javi?

A.  9x

B.  ekran

C.  brojStudenata

D.  znak+ili-

E.  3praseta

F.  tri praseta

G.  prečnik

H. bzvzkjhoh_684

Koje od ovih naredbi dodjele nisu ispravne?

A.  float f = -34;

B.  int t = 23;

C.  short s = 10;

D.  int t = (int) false;

E.  int t = 4.5;

Šta se dodjeljuje promjenljivoj c kao rezultat izvršavanja ovog programskog segmenta?

String s = “Java”;

char c = s.charAt(4);

A.       ‘a’

B.       ‘v’

C.       ‘”‘

D.      Ništa, zbog greške

Ako su s1 i s2 promjenljive tipa String, koji su slučajevi ovih naredbi ili izraza pogrešni?

A.  String s = “neki string”;

B.  String s3 = s1 + s2;

C.  s1 >= s2

D.  int i = s1.length;

E.  s1.charAt(0) = ‘?’;

F.  String s3 = s1 – s2;

G.  s1 == s2

H.  boolean b = s1.compareTo(s2);

I.  char c = s1[0];

J.  char c = s1.charAt(s1.length());

K. char c = s1.charAt(s1.length() – 1);

Koji od ovih izraza kao rezultat daje 1 u Javi?

A.       2 % 1

B.       15 % 4

C.       25 % 5

D.      37 % 6

Šta je vrijednost promjenljive x posle izračunavanja izraza

(y > 10) && (x++ > 10)

ako je prije izračunavanja tog izraza bilo 𝑥 = 10 i 𝑦 = 10?

A.       9

B.       10

C.       11

D.      12

Koju vrijednost ima promjenljiva y poslije izvršavanja ovog programskog fragmenta?

int x = 3, y = 3;

switch (x + 3)

{

   case 6: y = 0;

   case 7: y = 1;

   default: y = y + 1;

}

A.       1

B.       2

C.       3

D.      4

Koliko puta se na ekranu prikazuje tekst Kako ste? kao rezultat izvršavanja ovog programskog fragmenta?

int brojac = 0;

do

{

   ++brojac;

   println(“Kako ste?”);

}

while (brojac++ < 10);

A.       0

B.       5

C.       6

D.      10

E.       11

Šta se prikazuje na ekranu kao rezultat izvršavanja ovog programskog fragmenta?

int x = 5, y = 20;

while (y > 1)

{

   y–;

   if (y % x != 0) continue;

   print(y + ” “);

}

println();

A.       20 19 18 17 16

B.       20 15 10 5

C.       15 10 5 0

D.      15 10 5

E.       Ništa, zbog greške

Za dati Java programski kod, nacrtati UML klasni dijagram:

 

public interface Vozilo

{

        public void ukljuci();

        public void ikljuci();

}

public interface Vozilo_2 extends Vozilo

{

        public final int MAX_BRZINA = 250;

        public final int MIN_BRZINA = 0;

       

        public void povecajBrzinu(int brzina);

        public void smanjiBrzinu(int brzina);

        public void zaustavi();

}

public abstract class Automobil implements Vozilo_2

{

        private boolean pokrenuto = false;

        private int trenutnaBrzina = 0;

        private Osoba vlasnik = null;

       

        public Automobil(Osoba vlasnik)

        {

                this.vlasnik = vlasnik;

        }

       

        @Override

        public void ikljuci()

        {

                this.trenutnaBrzina = 0;

                this.pokrenuto = false;        

        }

       

        @Override

        public void ukljuci()

        {

                this.pokrenuto = true;

        }

       

        @Override

        public void povecajBrzinu(int brzina)

        {

                int tmp = this.trenutnaBrzina + brzina;

               

                if(tmp <= Vozilo_2.MAX_BRZINA)

                {

                        this.trenutnaBrzina = tmp;

                }

                else

                {

                        System.out.println(“Nije moguce povecati brzinu!”);

                }

        }

       

        @Override

        public void smanjiBrzinu(int brzina)

        {

                int tmp = this.trenutnaBrzina – brzina;

               

                if(tmp >= Vozilo_2.MIN_BRZINA)

                {

                        this.trenutnaBrzina = tmp;

                }

                else

                {

                        System.out.println(“Nije moguce smanjiti brzinu!”);

                }

        }

       

        @Override

        public void zaustavi()

        {

                this.trenutnaBrzina = 0;       

        }

}

public class Mercedes extends Automobil

{

        public Mercedes(Osoba vlasnik)

        {

                super(vlasnik);

        }

}

public class Audi extends Automobil

{

        public Audi(Osoba vlasnik)

        {

                super(vlasnik);

        }

}

public class Osoba

{

        private String ime = null;

        private String prezime = null;

        private String jmbg = null;

       

        public Osoba(String ime, String prezime, String jmbg)

        {

                this.ime = ime;

                this.prezime = prezime;

                this.jmbg = jmbg;

        }

       

        public void podaci()

        {

                System.out.println(this.ime + ” ” + this.prezime + ” (” + this.jmbg + “)”);

        }

}

Kako se naziva program preveden na mašinski jezik Java virtuelne mašine?

A.       Java bajtkod

B.       Java objektni kod

C.       Java aplet

D.      Java aplikacija

Zašto je važan dobar stil programiranja?

A.       Program se neće prevesti zato što je napisan lošim stilom.

B.       Program će se brže izvršavati zato što je napisan dobrim stilom.

C.       Program će biti razumljiviji zato što je napisan dobrim stilom.

D.      Program će imati vjerovatno manji broj grešaka zato što je napisan dobrim stilom.

E.       Program će se lakše mijenjati zato što je napisan dobrim stilom.

Koji od ovih cjelobrojnih tipova podataka zahtijeva najviše memorije za predstavljanje cijelih brojeva?

A.  long

B.  int

C.  short

D.  byte

Koji od ovih tipova podataka u Javi služe za predstavljanje realnih brojeva?

A.  float

B.  int

C.  long

D.  double

E.  boolean

U kojem su od ovih slučajeva ispravno napisane naredbe za definisanje promjenljivih u Javi?

A.  int dužina; int širina;

B.  int dužina, širina;

C.  int dužina; širina;

D. int dužina, int širina;

Kojom se od ovih naredbi ispravno definiše promjenljiva x tipa int sa početnom vrijednošću 17?

A.  int x = ’17’;

B.  int x == 17;

C.  int x = 17;

D.      int x = 17.0;

Koji od ovih izraza kao rezultat daju 0.5 u Javi?

A.       1 / 2

B.       1.0 / 2

C.       1.0 / 2.0

D.      (double) (1 / 2)

E.       (double) 1 / 2

F.       F. 1 / 2.0

Koji su od ovih logičkih izraza ispravno napisani u Javi?

A.  (true) && (3 => 4)

B.  !(x > 0) && (x > 0)

C.  (x > 0) || (x < 0)

D.  (x != 0) || (x = 0)

E.  (-10 < x < 0)

F.  a && b | c && d

G.       a <= b ||  a >= b

Koji od ovih logičkih izraza ispravno daje vrijednost true ako je broj x između 1 i 100 ili je broj x negativan?

A.  1 < x < 100 && x < 0

B.  ((x < 100) && (x > 1)) || (x < 0)

C.  ((x < 100) && (x > 1)) && (x < 0)

D.  (x != 0) || (x = 0)

E.  (1 > x > 100) || (x < 0)

F.  (1 < x < 100) || (x < 0)

Koju vrijednost sadrži promjenljiva suma poslije izvršavanja ovog programskog fragmenta?

int suma = 0;

int i = 0;

do

{

i++;

suma = suma + i;

if (suma > 4) break;

} while (i < 5);

A.      5

B.      6

C.       7

D.      8

Za prikazane relacije na slici navesti tipove:

A

_______________________________________

B

_______________________________________

C

_______________________________________

D

_______________________________________

E

_______________________________________

F

_______________________________________

Za UML dijagram sa slike, napisati skeleton u Java programskom jeziku: