Cilj predmeta

Važno je da student usvoji znanje o objektno orijentisanoj metodologiji i projektovanju složenijih objektno zasnovanih aplikacija. Stečeno znanje o projektovanju objektnih aplikacija uz korištenje objektno orijentisane metodologije i grafičkog korisničkog interfejsa, studentu omogućava da projektuje, analizira i razvija objektno orijentisane aplikacije korištenjem programskog jezika Java i UML-dijagrama.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-OOD O IV 2+0+2 5

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Pregled osnovnih principa objektno-orijentisanog stila programiranja. Uloga grafičkog interfejsa u razvoju objektno-orijentisane metodologije. Rad sa komponentama u okviru grafičkog korisničkog interfejsa. Apstraktne strukture podataka: uvod, implementacija klasičnih struktura podataka (liste, stekovi, redovi, grafovi, stabla, …) korištenjem programskog jezika Java. Uvod u analizu algoritama. Primjena algoritamskih tehnika dizajniranja na probleme pretraživanja i sortiranja sa naglaskom na ocjeni složenosti i formalnom testiranju.  Modelovanje i objektno-orijentisani dizajn. Karakteristike UML-a i njegova upotreba za objektno-orijentisano projektovanje. UML dijagrami. Upotreba softverskih alata za objektno-orijentisan dizajn. Uvod u distribuisanu obradu. Opis korištenih standarda. Softversko inženjerstvo: razvoj aplikacija srednje veličine u timu sa naglaskom na efikasnosti.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).