[1] Definiši pojam klase i način navođenja u C++.

[2] Definiši pojam nasleđivanja u C++.

[3] Definiši pojam polimorfizma u C++.

[4] Definiši pojam enkapsulacije u C++.

[5] Definiši pojam polja stringova (enumeracije) u C++.

[6] Definiši pojam virtuelnih destruktora.

[7] Kako se navodi pretprocesorska direktiva u C++ i koja je njena namjena?

[8] Kako se vrši pristup datotekama u C++?

[9] Kako se vrši definisanje sinonima u C++ i koja je njihova namjena?

[10] Kako se vrši definisanje znakovnog tipa podataka u C++?

[11] Koja dva načina predstavljanja nizova znakova postoje u C++?

[12] Koja je osnovna namjena konstruktora kopije?

[13] Koja je osnovna namjena modifikatora pristupa – PROTECTED I PRIVATE?

[14] Koja je osnovna namjena podrazumijevanog konstruktora?

[15] Koja se razlika između naredbe break i continue? Pored razlike, da li postoji sličnost?

[16] Koje dvije operacije nad pokazivačima postoje u C++?

[17] Koje vrste selekcije se koriste u C++?

[18] Koji se parametri koriste u postupku pristupa fajlu u C++?

[19] Koji su ugrađeni tipovi podataka u C++?

[20] Koju ulogu ima naredba using namespace?

[21] Na koja dva načina se može vršiti imenovanje konstante u C++?

[22] Na koji način se definiše operator selekcije i koja je njegova namjena?

[23] Na koji način se navodi deklaracija TYPEDEF i koja je njegova namjena?

[24] Navedi dva osnovna operatora koji omogućavaju operacije nad pokazivačima.

[25] Navedi dvije osnovne ulazno-izlazne operacije u C++.

[26] Navedi jedan primjer generičke funkcije.

[27] Navedi jedan primjer instanciranja i upotrebe klase u C++.

[28] Navedi kratak primjer za postupak nadjačavanje metoda (override).

[29] Navedi osnovna pravila prilikom davanja imena odnosno identifikatora u C++.

[30] Navedi osnovne elemente u opštem obliku definisanja funkcije.

[31] Navedi osnovne karakteristike konstruktora.

[32] Navedi osnovne razlike između parametara i argumenata funkcije.

[33] Navedi osnovne razlike između pokazivača i referenci.

[34] Navedi osnovni oblik deklaracije dvodimenzionalnog polja u C++.

[35] Navedi osnovni oblik deklaracije nizova u C++.

[36] Navedi osnovni oblik for petlje u C++.

[37] Navedi osnovni oblik while petlje u C++.

[38] Navedi osnovnu namjenu cast operatora u C++.

[39] Navedi osnovnu namjenu logičkog operatora u C++.

[40] Navedi osnovnu namjenu operatora nabrajanja u C++.

[41] Navedi osnovnu namjenu pokazivača THIS.

[42] Navedi osnovnu namjenu sizeof operatora u C++.

[43] Navedi osnovnu razliku između objektno-orijentisanih jezika i objektno-zasnovanih jezika.

[44] Navedi osnovnu razliku između prenosa argumenata funkcije: po vrijednosti i po adresi.

[45] Navedi osnovnu razliku između: globalnih, lokalnih i statičkih promenljivih.

[46] Navedi primjer pozivanja konstruktora u C++.

[47] Navedi primjer upotrebe korisničke strukture u C++.

[48] Navedi primjer za upotrebu naredbi break i continue.

[49] Navedi sintaksu definicije jedne klase u C++.

[50] Navedi tri tipa generičkih funkcija.

[51] Pojasni pojam dinamičke konverzije tipova u C++.

[52] Pojasni postupak rukovanja izuzecima u C++.

[53] Pojasniti kako se realizuje proces jednostrukog nasleđivanja u C++.

[54] Pomoću koje naredbe se realizuje bezuslovni skok u C++.

[55] Pomoću kojih naredbi se realizuje iteracija u C++.

[56] Šta čini stanje jednog objekta?

[57] Šta ima svaki objekat?

[58] Šta određuje ponašanje jednog objekta?

[59] Šta se podrazumijeva pod dinamičkom alokacijom memorije u C++?

[60] Šta se podrazumijeva pod modularizacijom klase?

[61] Šta se podrazumijeva pod pojmom – objektno orijentisani programski jezik?

[62] Šta se podrazumijeva pod pojmom – preklapanje konstruktora?

[63] Šta se podrazumijeva pod prototipom funkcije?

[64] Šta su to generičke klase?

[65] Šta su to INLINE funkcije?

[66] Šta su to manipulatorske funkcije?

[67] Šta su to STATIC članovi klasa?

[68] Šta su to TEMPLATE odnosno šablonske klase?

[69] Šta su to virtuelne funkcije?

[70] Šta su to zajednički članovi klasa?