Cilj predmeta

Cilj predmeta je navesti studenta na razumijevanje i ovladavanje osnovnim principima objektno-orijentisanog programiranja, kao što su apstrakcija, kapsulacija, nasljeđivanje i polimorfizam. Važno je da student usvoji vještine objektno-orijentisanog programiranja na jeziku C++, kao i vještine korišćenja standardne biblioteke šablona (STL).

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-OOP O II 3+3+0 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Pregled koncepata OO programiranja na jeziku C++. Klase i objekti.  Konstruktori i destruktori.  Statički članovi.  Prijatelji.  Ugnežđene i lokalne klase.  Preklapanje operatora. Izvođenje i nasleđivanje. Polimorfizam i dinamičko vezivanje.  Apstraktne klase.  Višestruko nasleđivanje.  Izuzeci.  Šablonske funkcije i klase.  Standardna biblioteka šablona (STL).  Ulazni i izlazni tokovi.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).