[1] Operativni sistem kao upravljač resursa.

[2] Monitor i JCL.

[3] Uporedite karakteristike multiprogramirane paketne obrade i sistema sa dijeljenjem vremena.

[4] Karakteristike mikrokernel arhitekture.

[5] Opišite koncept procesa.

[6] Atributi procesa.

[7] Opišite aktivnosti koje se dešavaju pri terminiranju procesa.

[8] Nabrojte razloge za suspenziju procesa.

[9] Nacrtajte i objasnite model procesa sa 7 stanja.

[10] Slika procesa.

[11] Režimi izvršenja.

[12] Komutiranje procesa.

[13] Koje dvije karakteristike obuhvata koncept procesa?

[14] Uporedite koncept procesa i niti sa stanovišta parametara i resursa koji se za njih vežu.

[15] Opišite način izvođenja niti.

[16] Koja stanja niti postoje i kako se tretiraju suspendovano i stanje terminiranja niti?

[17] Razlozi i prednosti korišćenja niti.

[18] Vrste resursa računarskog sistema i primjeri nadmetanja procesa za njihovo korišćenje.

[19] Potrebni i dovoljni uslovi za pojavu samrtnog zagrljaja.

[20] Vektori i matrice na osnovu kojih se određuje bezbjedno stanje sistema.

[21] Metode oporavka od samrtnog zagrljaja.

[22] Nabrojte i kratko opišite vrste raspoređivanja.

[23] Kružno dodjeljivanje (Round-Robin).

[24] Najkraći posao sljedeći (SPN).

[25] Nabrojte i kratko opišite osnovne zahtijeve upravljanja memorijom.

[26] Fiksno dijeljenje memorije na particije.

[27] Nabrojte i kratko opišite algoritme smještanja pri dinamičkom dijeljenju memorije na particije.

[28] Opišite koncept straničenja.

[29] Opišite koncept segmentacije.

[30] Virtuelna memorija – terminologija i osnovni koncepti.

[31] Rezidentni skup procesa – upravljanje rezidentnim skupom.

[32] Lokalnost i virtuelna memorija.

[33] Prevođenje adrese u sistemu straničenja.

[34] TLB bafer.

[35] Kombinovano straničenje i segmentacija.

[36] Politika donošenja.

[37] Politika smještanja.

[38] Politika zamjene.

[39] Politika čišćenja.

[40] Zadaci operativnog sistema u odnosu na UI.

[41] Nacrtati i opisati komponente računarskog sistema.

[42] Nabrojati i opisati tehnike izvođenja UI operacija.

[43] Kategorije UI uređaja.

[44] Blok i znak UI uređaja.

[45] Hardver UI uređaja.

[46] Nabrojati i kratko opisati slojeve UI softvera.

[47] Drajveri uređaja – osnovni principi.

[48] Model aktivnosti drajvera uređaja.

[49] Parametri performansi diska.

[50] SCAN strategija raspoređivanja diska.

[51] SSF strategija raspoređivanja diska.