Cilj predmeta

Cilj predmeta jeste usvajanje teorijskih znanja o operativnim sistemima, kao i sticanje znanja i vještina rada sa operativnim sistemima otvorenog i zatvorenog koda.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-OPS O III 2+0+3 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u operativne sisteme. Razvoj operativnih sistema. Hijerarhijska struktura operativnih sistema. Interakcija (veza) operativnog sistema i hardvera.  Upravljanje procesima: kreiranje procesa. Upravljački blok procesa. Stanja i redovi spremnih i blokiranih procesa. Promjene stanja. Algoritmi planiranja. Dispečer. Sinhronizacija procesa. Semafori. Primitive WAIT i SIGNAL. Kritična sekcija, proizvođači/potrošači, čitači/pisači. Komunikacija procesa razmjenom podataka. Kružna blokiranja. Izbjegavanje kružnog blokiranja. Oporavak poslije kružnog blokiranja. Upravljanje memorijom: adresiranje, segmentacija, razmjena (swapping), prekrivanja, strategije memorisanja, zaštita memorije. Statičke i dinamičke particije. Algoritam izbora particije. Zaštita pomoću graničnih registara. Stranična organizacija memorije. Tablica stranica. Deskriptor stranice.  Dinamičko preslikavanje adresa. Bafer preslikavanja. Zaštita pomoću ključeva. Segmentna organizacija memorije. Tablica segmenata. Virtuelna stranična memorija. Deskriptor virtuelne stranice. Algoritmi zamjene stranica. Dodjeljivanje blokova procesima. Koncepcija segmentne virtuelne memorije. Upravljanje uređajima. Upravljački blok uređaja. IO procedure i drajveri uređaja. Blok IO zahtjeva. Algoritam upravljanja uređajem. Semafori čekanja na zahtjev i na završetak operacije. Baferovanje. SPOOLing. Specifičnosti upravljanja diskom. Upravljanje fajlovima. Upravljački blok fajla. Katalozi. Organizacija kataloga.  Hijerarhijska organizacija fajl sistema. Operacije nad fajlovima (otvaranje, zatvaranje itd.). Prava pristupa. Evidencija i dodjela slobodnog prostora na diskovima.  Elementi operativnih sistema UNIX i Windows. Jezgro. Koncepcija “Buffer cache”. Pul bafera.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).