Cilj predmeta

Cilj predmeta jeste sticanje opštih znanja iz oblasti likovne forme i dizajna, kao i o procesu dizajniranja različitih vrsta grafičkih proizvoda. Pored toga student je osposobljen da kreira, pravilno koristi i primjenjuje na poslovnoj i ambalažnoj galanteriji i druge bitne elemente grafičke identifikacije, kao što su logotip, tipske boje i pismo. Na kraju, student je osposobljen da sačini knjigu grafičkih standarda u vidu štampane publikacije ili u digitalnoj formi, i u njoj predstavi sva dizajnirana rješenja.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-DIZ O V 2+0+2 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Oblasti dizajna. Osnovni pojmovi i elementi dizajna. Istorijat i savremena kretanja u dizajnu. Elementi likovne forme. Principi komponovanja.  Različite oblasti i vrste grafičkih proizvoda. Formiranje vizuelnog identiteta i elemenata grafičke identifikacije. Izrada varijanti dizajna. Prezentacija varijanti. Primjena rješenja.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).