[1] Definisanje i karakteristike ekonomije?

[2] Definisanje makro i mikro ekonomije?

[3] Pozitivna i normativna ekonomija?

[4] Definisanje, zadovoljenje i podjela potreba?

[5] Proces proizvodnje?

[6] Faktori procesa proizvodnje?

[7] Ljudski rad i ekonomski aktivno stanovništvo (radna snaga)?

[8] Zaposleni prema sektorima djelatnosti?

[9] Prirodni uslovi (predmeti rada)?

[10] Kapital (sredstva za rad)?

[11] Trošenje sredstava za rad (amortizacija)?

[12] Proizvodne snage i proizvodni odnosi?

[13] Nedovoljnost resursa?

[14] Proizvodna funkcija?

[15] Kriva proizvodnih mogućnosti?

[16] Faktori obima/veličine  proizvodnje?

[17] Proizvođačev višak?

[18] Potrošačev višak?

[19] Reprodukcija?

[20] Oblici reprodukcije?

[21] Robna proizvodnja?

[22] Karakteristike robe?

[23] Vrste robne razmjene?

[24] Subjekti društvene proizvodnje?

[25] Efikasnost kao ekonomski princip?

[26] Privatna i javna dobra?

[27] Problem zajedničkih resursa?

[28] Oblici svojine?

[29] Pojam i vrste preduzeća?

[30] Definisanje preduzetništva?

[31] Preduzeće – temeljni subjekt tržišne privrede?

[32] Rezultati proizvodnje?

[33] Substituti i komplementi?

[34] Društveni bruto proizvod?

[35] Pojam raspodjele?

[36] Potrošnja i štednja (akumulacija i investicije)?

[37] Faze raspodjele?

[38] Najamnina?

[39] Pojam i vrste troškova?

[40] Ukupan prihod i profit?

[41] Profitna stopa (pf)?

[42] Investiranje akumulacije u proširenu reprodukciju?

[43] Trgovački kapital i profit?

[44] Zajmovni kapital i kamata?

[45] Determinante visine kamatne stope?

[46] Krediti – vrste kredita?

[47] Banke i funkcije banaka?

[48] Dionički (akcionarski) kapital?

[49] Dionice (akcije) – značenja dionice?

[50] Razlike između kamate i dividende?

[51] Berzansko tržište?

[52] Definisanje rente i vrste rente?

[53] Pojam cijene, ravnotežna tržišna cijena?

[54] Novac i njegove funkcije?

[55] Novac kao mjera vrijednosti?

[56] Novac kao platežno sredstvo?

[57] Novčani agregati, likvidnost i prinosnost novca?

[58] Svjetski novac?

[59] Definisanje tržišta i tržišnog sistema privređivanja?

[60] Funkcije tržišta?

[61] Ponuda?

[62] Faktori agregatne ponude?

[63] Elastičnost ponude?

[64] Tražnja?

[65] Faktori agregatne potražnje?

[66] Elastičnost tražnje?

[67] Ravnoteža ponude i tražnje?

[68] Ekonomska funkcija, strategija i tipovi konkurencije?

[69] Pojam i vrste poreza (horizontalna i vertikalna pravednost, Laferova kriva)

[70] Apsolutna i komparativna prednost?

[71] Tržišne strukture ili modeli tržišta?

[72] Potpuna – perfektna konkurencija?

[73] Ograničena – imperfektna konkurencija?

[74] Prirodni monopol?

[75] Monopol i monopson?

[76] Monopolistička konkurencija?

[77] Oligopol?

[78] Pojam i kriterijumi indeksa koncentracije (indeks velike četvorke, Lernerov i Herfindal-Hiršmanov indeks)?

[79] Eksternalije?

[80] Asimetrične informacije?

[81] Ciklusi ekonomske aktivnosti/konjukturni ciklusi?

[82] Inflacija (pojam, stopa inflacije, vrste, Filipsova kriva)?

[83] Nezaposlenost (Okunova kriva, skrivena nezaposlenost, prirodna stopa nezaposlenosti))

[84] Regulativne funkcije države?

[85] Pojam i ciljevi antimonopolske politike (Šermanov, Klejtonov zakon)?

[86] Država, kao proizvođač?

[87] Država, kao potrošač?

[88] Pojam i koncepti ekonomskog razvoja?

[89] Koncept održivog humanog razvoja?

[90] Međunarodne ekonomske integracije?