Ekonomski fakultet PIM Univerziteta predstavlja značajnu i prestižnu nastavno-obrazovnu i naučno-istraživačku ustanovu sa jasno definisanom vizijom, ciljevima djelovanja i temeljnim vrijednostima. Nastojimo da stvorimo uslove u kojima su sve studentske aktivnosti, kako nastavne tako i istraživačke, stalno prisutne i stimulisane. Nastajanje i razvoj našeg fakulteta obilježava potreba da se u ekonomskom smislu obrazuju stručnjaci koji bi postali glavni nosioci ekonomskog razvoja naše zemlje, kao i njihovo brzo i uspješno uključivanje na globalno tržište rada. Stvaranje jezgra naučne misli i mjesta stalnih inovacija u oblasti ekonomije, još jedan je od ciljeva koji težimo da postignemo.

Ekonomski fakultet, nastavnim osobljem koje je spremno da svoja teorijska i praktična znanja prenese na nove generacije studenata, u potpunosti zadovoljava nastavne potrebe studenata koji žele da steknu vrhunske kvalifikacije iz oblasti menadžmenta, finansija i bankarstva, marketinga, ekonomske diplomatije i digitalne ekonomije.

Poštujući evropske trendove, fakultet svoje studijske programe prilagođava standardima i pravilima Bolonjske deklaracije iz oblasti visokog obrazovanja, čime postaje dio regionalnog i evropskog visokoobrazovanog miljea. Uz stalno unapređenje i implementaciju novih metoda i sredstava u obrazovanju, Ekonomski fakultet teži da postane važan učesnik u stvaranju i pokretanju novih znanja i procesa u okruženju.

DUŽINA TRAJANJA STUDIJA

Ekonomski fakultet PIM Univerziteta izvodi studijske programe na dva nivoa studija: prvi ciklus studija u trajanju od tri i četiri godine (180 i 240 ECTS) i drugi ciklus studija, u trajanju od jedne godine (300 ECTS).

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa studija koji su završili:

I ciklus studija- zvanje diplomirani ekonomista-menadžer 180 ECTS bodova i diplomirani ekonomista 240 ECTS bodova i

II ciklus studija- zvanje master ekonomije 300 ECTS bodova.

STUDIJSKI PROGRAMI

Fakultet realizuje akademske studije u trajanju od tri i četiri godine, kroz pet studijskih programa: menadžment, finansije i bankarstvo, marketing, ekonomska diplomatija i digitalna ekonomija, za koje su nastavni planovi i programi prilagođeni zahtjevima tržišta za visokoobrazovne kadrove iz oblasti ekonomije.

Menadžment

Svrha studijskog programa Menadžmenta jeste obrazovanje studenata u oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta, s ciljem sticanja kvalitetnih i primjenjivih znanja i vještina koji su ključni faktor za uspješno poslovanje, naročito u dinamičnim tržišnim uslovima koji karakterišu savremeno poslovno okruženje. Tokom studiranja, studenti se osposobljavaju za odgovorno upravljanje i koordinisanje složenim poslovnim djelatnostima, kao i za efikasno rješavanje problema organizacije i menadžmenta.

Finansije i bankarstvo

Studijski program Finansije i bankarstvo ima za cilj da studentima pruži potrebna i aktuelna znanja, te da ih osposobi za obavljanje savremenih poslova iz oblasti finansijskog i bankarskog poslovanja. Ovaj program studentima pruža mogućnost praktične primjene stečenih znanja obavljanjem stručne prakse. Uzimajući u obzir značajnost uloge finansija u poslovanju i razvoju privrede, potreba za stručnjacima iz ove oblasti je u porastu.

Marketing

Marketing ima za cilj da kod studenata izgradi najviše kompentencije iz oblasti marketinga u svim oblastima primjene marketinga. Na ovom studijskom programu stiču se osnovna marketing i menadžment znanja i vještine potrebne za obavljanje marketinških procesa i davanja doprinosa unapređenju tržišno orjentisanih poslovnih aktivnosti. Nakon završetka modula, student će biti u mogućnosti da primijeni načela i teorije u raznim oblicima marketinga, da planira, integriše i kontroliše marketinške aktivnosti, rješava složene probleme u primjeni marketinga, vodi projekte, radi u timu itd.

Ekonomska diplomatija

Cilj ekonomske diplomatije je osposobljavanje studenata za uspješno djelovanje i rješavanje problema na području ekonomske diplomatije, kao i međunarodne ekonomije. Studentima se pružaju temeljna znanja i vještine potrebne za poslove ekonomske diplomatije.

Savladavanjem studijskog programa Ekonomska diplomatija, studenti postaju osposobljeni za obavljanje poslova u oblasti međunarodnog poslovanja, finansija, trgovine, marketinga, ekonomske diplomatije, kao i za efikasnije uspostavljanje poslovnih kontakata sa potencijalnim partnerima u inostranstvu.

Digitalna ekonomija

Studijski program Digitalna ekonomija pruža potrebna znanja iz područja društvenih i tehničkih nauka. Potreba za organizovanjem ovakvog studijskog programa leži u činjenici da tržište rada ima sve veću potrebu za kadrovima koji imaju znanje i sposobnost primjene znanja iz oblasti informacionih tehnologija, preduzetništva i digitalnog marketinga u različitom poslovnom okruženju. Studije traju osam semestara, na kojem studenti stiču kompetencije iz oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta, preduzetništva, finansijskog poslovanja, psihologije prodaje i komunikacije, elektronskog poslovanja, digitalnog marketinga i ekonomske diplomatije. Digitalna ekonomija predstavlja novi oblik ekonomske stvarnosti, i kao takva predstavlja jednu od najatraktivnijih mogućnosti današnjice za brz rast i razvoj poslovanja.

ISHOD PROCESA UČENJA

Ukoliko se opredijelite za studije ekonomije na našem fakultetu, budite sigurni da ćete, kroz pet modernih i različita modula, pronaći oblast koja vama odgovara, te steći najkvalitetnija znanja i ovladati vještinama iz odgovarajuće oblasti, što će vam omogućiti da se u budućnosti bavite željenom profesijom.

Bez obzira na status, starost, etničku i rodnu pripadnost, poštujemo različitosti, zagovaramo akademske slobode, težimo očuvanju i širenju teorijskih i praktičnih znanja, razmjenjujemo iskustva i znanja, te njegujemo stav da ništa nije nemoguće i samim tim težimo stalnim inovacijama u obrazovanju i naučnoistraživačkom radu.

NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA

Studijski programi su podijeljeni na akademske godine i semestre. Obim studijskog programa iznosi 60 ECTS bodova u jednoj školskoj godini, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru.

Sedmični fond časova nastave iznosi minimalno 20 časova a maksimalno 25 časova. Predviđeni broj časova nastave za svaki predmet naveden je u Nastavnom planu i programu.

Rad i aktivnosti studenata prate se kontinuirano tokom čitavog semestra na sljedeći način:

  • redovno prisustvovanje nastavi,
  • procjena aktivnog učestvovanja na nastavi,
  • parcijalni testovi/kolokvijumi,
  • izrada seminarskog/praktičnog rada,
  • tematske provjere,
  • procjenjivanje urađenih planskih zadataka prema programu predmeta,
  • studije slučaja,
  • laboratorijske vježbe itd.