Fakultet računarskih nauka PIM Univerziteta spada u grupu najuglednijih i prestižnih naučno-obrazovnih institucija u oblasti prirodnih nauka. Danas je to savremena naučno-obrazovna institucija sa jasno definisanom misijom, vizijom, ciljevima i programskim opredjeljenjima.

Fakultet računarskih nauka PIM Univerziteta pruža najsavremenije metode rada u nastavi i vrhunske predavače iz ove oblasti. Tokom studiranja studenti imaju mogućnost da steknu više svjetskih priznatih IT sertifikata najpoznatijih vendora kao što su Microsoft, HP, Oracle, IBM i dr. Studentima završnih godina pruža se mogućnost da u skladu sa svojim preferencijama i uspjehom tokom studija obavljaju praksu u najuspješnijim domaćim i stranim kompanijama.

Studenti Fakulteta računarskih nauka PIM Univerziteta izučavaju programiranje, projektovanje i izradu softvera, programske jezike, računarske mreže i operativne sisteme, baze podataka, kriptografiju i druge predmete potrebne za sticanje kompetencija vrhunskog programera.

Počnite da razmišljate kao inženjer informatike i računarstva, fokusirajte se na softversku industriju i polako krenite ka kreiranju uspješne karijere, u čemu će vam naš fakultet u velikoj mjeri pomoći.

 

Ishod procesa učenja

Po završetku studija, studenti će steći kako teorijsko, tako i praktično znanje iz domena softverskih programa i modeliranja. Diplomirani inženjer informatike i računarstva je osposobljen za samostalan, ali i timski rad na razvoju softvera, njihovom održavanju, kao i za korišćenje savremenih softverskih okruženja i alata, i obavljanje složenih programskih zadataka. Naši studenti postaju lideri u programerskim timovima, kroz sledeće procese učenja:

 • samostalan i timski rad na razvoju, administriranju i održavanju softvera, u istraživanju u toj oblasti, kao i u obrazovanju;
 • analizu korisničkih zahtjeva u različitim aplikativnim domenima i modeliranju softvera koji te zahtjeve treba da podrže;
 • korišćenje savremenih softverskih okruženja i alata za projektovanje, implementaciju, testiranje, integraciju, i višestruko korišćenje softvera, softverskih komponenata, sistema i aplikacija, prije svega Web aplikacija;
 • utvrđivanje i obezbjeđivanje kvaliteta softvera korišćenjem aktuelnih framework-a za tu namjenu, kao i kompatibilnih framework-a u razvoju softvera;
 • obezbjeđivanje zaštite podataka u softverskim sistemima od neovlašćenog korišćenja, napada iz mreže, virusa, itd.;
 • upravljanje softverskim projektima i davanje konsultantskih usluga u razvoju softvera;
 • rad u multidisciplinarnim timovima, u kojima je neophodan razvoj softvera ili stručna podrška softverskih inženjera;
 • ovladavanje konceptima i teorijskim postavkama računarskih nauka, koje će mu omogućiti kako samostalan rad, tako i učestvovanje u radu informatičkih i interdisciplinarnih timova;
 • sticanje sposobnosti za obavljanje složenih programerskih zadataka i liderstvo u programerskim timovima;
 • sticanje sposobnosti za razvoj efektivnih rješenja raznovrsnih problema u računarstvu.

 

Dužina trajanja studija

Osnovne akademske studije prvog ciklusa traju tri i četiri godine, čijim završetkom se stiče 180 i 240 ECTS bodova.

 

Akademsko zvanje

Student koji završi osnovne akademske studije u trajanju od tri godine i ostvari 180 ECTS bodova, stiče akademski naziv diplomirani inženjer računarstva i informatike – 180 ECTS bodova.

Student koji završi osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine i ostvari 240 ECTS bodova, stiče akademski naziv diplomirani inženjer računarstva i informatike – 240 ECTS bodova.

 

Način izvođenja studija

Rad i aktivnosti studenata prate se kontinuirano tokom čitavog semestra na sljedeći način:

 • redovno prisustvovanje nastavi,
 • procjena aktivnog učestvovanja na nastavi,
 • parcijalni testovi/kolokvijumi,
 • izrada seminarskog/praktičnog rada,
 • tematske provjere,
 • procjenjivanje urađenih planskih zadataka prema programu predmeta,
 • studije slučaja,
 • laboratorijske vježbe itd.

Uspjeh studenta na ispitu označava se i izražava ocjenama od 10 do 5, prema sljedećim kriterijima: 10 – 95 do 100 bodova; 9 – 85 do 94 bodova; 8 – 75 do 84 bodova; 7 – 65 do 74 bodova; 6 – 55 do 64 bodova.; 5 – 54 bodova i manje.

 

Potrebno vrijeme za izvođenje studija

Potrebno vrijeme za studijski program prvog ciklusa studija – računarske nauke je 3 ili 4 akademske godine, u zavisnosti da li student želi ostvariti 180 ili 240 ECTS bodova. Student je dužan da završi sve nastavne obaveze i položi sve ispite.

  

Bodovna vrijednost studijskog programa iskazana u skladu sa ECTS bodovima

Za studij računarskih nauka, student ostvaruje za svaki semestar 30 ECTS bodova, što znači 60 ECTS bodova za jednu akademsku godinu i ukupno 240 ECTS za prvi ciklus studija. Broj ECTS bodova za svaki predmet naveden je u listi predmeta.

ECTS bodovi za svaki predmet se računaju po metodi njegovog učešća u cjelokupnom opterećenju date akademske godine. Opterećenje se računa kao broj cjelokupnih sati predavanja i vježbi za predmet. Evropski sistem prenosa bodova podrazumijeva ukupno opterećenje studenta u školskoj godini oko 1.600 radnih sati (uključujući sve aktivnosti).

 

Predviđen broj sati za pojedine predmete

Sedmični fond časova nastave iznosi minimalno 20 časova, a maksimalno 25 časova. Predviđeni broj časova nastave za svaki predmet naveden je u Nastavnom planu i programu.

 

Ostala pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa

Nastavnim planom i programom za predmete studija regulisani su preduslovi za upis pojedinih predmeta. Na studiju prvog ciklusa predviđen je završni rad (nosi 6 ECTS bodova). Svrha završnog rada je da student cjelovito prikaže sintezu usvojenog znanja na studijskom programu. Završni rad se prezentuje nakon položenih svih ispita sa prvog ciklusa studija. Nakon prezentacije završnog rada student je ispunio sve nastavne obaveze iz prvog ciklusa studija.