Cilj predmeta

Cilj je da studenti usvoje opšta i specifična znanja u oblasti paralelnih algoritama. Student će imati osnovna znanja o metodologiji funkcionisanja paralelnih algoritama i konkurentnog procesiranja. Osposobljen je za korištenje osnovnih tehnika paralelnog programiranja, kako onih koje se baziraju na MPI (distribuirana arhitektura), tako i onih koje koriste dijeljenu memoriju.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-PAL I VIII 2+0+3 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u paralelne algoritme. Paralelni modeli računara: lokalna memorija, dijeljena memorija, tok podataka i sistolički nizovi. Topologije mreža uzajamnih veza višeprocesorskih sistema: meš, piramida, meš stabala, hiperkocka. Mjere paralelne kompleksnosti i tehnike za analiziranje algoritama. Dizajn paralelnih algoritama za mašine sa dijeljenom memorijom (PRAM računari). Paralelne strukture podataka; automatska paralelizacija sekvencijalnih programa; komunikacija, sinhronizacija i granularnost. Paralelne strukture podataka; automatska paralelizacija sekvencijalnih programa; komunikacija. Paralelne strukture podataka; automatska paralelizacija sekvencijalnih programa: sinhronizacija i granularnost. Dizajn i analiza paralelnih algoritama za razne probleme u koje spadaju: osnovna aritmetika, izbor m-tog najvećeg elementa, pretraživanje, sortiranje, spajanje, matrične operacije, najkraći put, minimalno pokrivajuće stablo, raspoređivanje opterećenja, rutiranje. Teorija kompleksnosti za paralelne algoritme. Metodi formalne specifikacije za paralelne sisteme. Verifikacija paralelnih i distribuisanih sistema.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).