Cilj predmeta

Cilj predmeta je da predstavi studentima osnovne koncepte dva razdvojena područja. Prvo područje predstavljalju koncepti etike, kao što su to dobro, zlo, uloga poslovnosti, rada i novca kroz istoriju. Kroz istorijsku prizmu dolazi do razvoja koncepta, koji dovodi do problema današnjice – globalizacije. U tom dijelu predmeta se nešto više ispoljava atenski pronalazak etike i istorijski razvoj koncepta. U drugom dijelu predmeta studenti se upoznaju sa osnovama vođenja.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-PET O III 3+2+0 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Osnovni etički pojmovi i dileme. Atensaka etika ,,Dobro i zlo”. Etička načela. Uloga vjere u razvoju etike. Uloga poslovnosti, rada i novca kroz istoriju do danas. Motivacija i motivisanje. Zašto ljudi rade? Vrste motiva, motivacijske teorije, motivacijski modeli. Kako uništiti motivaciju? Dinamika vođenja: vođenje, sastojci vođenja, vrste moći, uticaja, modeli vođenja. Grupe i timovi: osnovni pojmovi o grupama i timovima, vrste, razvoj i procesi u grupi. Značenje i uloga timova, aktivnosti neformalnih grupa. Konflikti i suprotnosti: uopšteno o konfliktima i suprotnostima. Etika u odnosima sa javnošću. Konferencije. Tipovi karaktera. Vrste temperamenta. Najvažnije osobine saradnika i kolega. Etička suština ljudskih prava.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).