Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima razvoja višeslojnih Internet aplikacija baziranih na programskom jeziku Java (Java servlets, JSP, JSF framework); primjena najsavremenijih tehnologija za dizajn i implementaciju komercijalnih Internet aplikacija.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-PIA I VIII 2+0+3 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod. Osnovni koncepti Internet aplikacija. Pojmovi i primjena troslojnih i višeslojnih aplikacija. Upotreba Veb servera. Povezivanje sa bazama podataka. Razvoj aplikacija pomoću Java tehnologije – Java servleti, JSP strane, Ajaks, upotreba frejmvorka JSF. Pojam, koncepti i upotreba Veb servisa. Prikaz velikog broja primera iz prakse Internet aplikacija implementiranih Java tehnologijom.  Primjer postepenog razvoja složenih aplikacija novije generacije. Samostalna izrada višeslojne Internet aplikacije upotrebom JSF frejmvorka.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).