Cilj predmeta

Cilj je da se studenti upoznaju sa metodologijom projektovanja informacionih sistema, kao i sa aplikativnim modeliranjem na primjerima iz prakse. Ovaj predmet pruža znanja o svim fazama razvoja informacionih sistema. Studenti će vršiti evaluaciju i izbor odgovarajućih metodologija razvoja sistema, upoznati se sa ulogom efikasne komunikacije sa korisnicima, kao i osnovama za timski rad. Usvojena i integrisana teorijska i metodološka znanja doprinjeće razvoju praktičnih vještina i sposobnosti rada u empirijskim istraživanjima u području analize i projektovanja informacionih sistema.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-PIS I IX 3+3+0 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Informacioni sistemi–koncepti i definicije. Klasifikacija informacionih sistema. Životni ciklusi aktivnosti razvoja informacionih sistema. Metodološke osnove razvoja informacionih sistema. Alati i tehnike razvoja informacionih sistema. Metodologije i postupci razvoja informacionih sistema. Konvencionalni pristup razvoju informacionih sistema. Objektno-orijentisana paradigma razvoja informacionih sistema. Metodi razvoja informacionih sistema (UML standard, OO baze podataka, objektno-upitni jezik OQL, SQL3 standard, Usecase View, Design View, Process View, Implementation View, Deployment View) JAD (Joint Application Design) i drugi grupni pristupi. Aspekti upravljanja razvojnim timom. Studija izvodljivosti i analiza rizika. Komparativna analiza metodoloških pristupa za analizu i projektovanje informacionih sistema.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).