Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta jeste usvajanje opštih znanja iz računarske grafike. Student stiče osnovna znanja o kreiranju grafičkih programa i aplikacija. Zna da koristi 2D i 3D geometrijske transformacije kako bi dobio željeni izlaz. Zna da razvije grafičku aplikaciju, kroz programiranje. Poznaje metode za organizaciju informacija, šablone dizajna i višeslojnu arhitekturu. Poznaje digitalne medije. Razumije grafičke formate i njihovu strukturu. Poznaje nove trendove u razvoju grafičkih aplikacija.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-RGR O V 3+0+3 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u računarsku grafiku. Rasterski grafički sistemi. Vektorski grafički sistemi. Fizički i logički ulazni uredaji. Razvoj grafičkih sistema. Osnovne tehnike u grafici. Jednostavni modeli boja. Složeni modeli boja. Geometrijske transformacije. Grafički algoritmi. Parametarske krive i površi. Proceduralni i deformabilni modeli. Prezentacije 3D objekata. Upoznavanje sa trasiranjem svjetlosnih zraka. Sinteza slika. Tehnike uzorkovanja. Izbjegavanje nazubljenosti linija. Povećanje slika. Osnovni render.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).