[1] Navedite faze u razvoju Interneta?
[2] Navedite najznačajnije međunarodne standarde i preporuke koje uređuju prostor Interneta i
njihovu ulogu?
[3] Objasnite pojmove administrativnog domena i multihominga?
[4] Koji su osnovni elementi infrastrukture Interneta?
[5] Navedite najčešće korištene medijume za prenos podataka?
[6] Koje tehnologije se koriste na magistralnoj mreži (uporedite ih u pogledu protoka koje
pružaju)?
[7] Šta je algoritam rutiranja?
[8] Šta je multipleksiranje?
[9] Objasnite pojmove modulacije, modulišućeg i modulasanog signala?
[10] Objasnite pojmove komutacije kola i komutacije paketa, uporedite ih?
[11] Definišite računarsku mrežu. Zašto se uvode računarske mreže?
[12] Šta obuhvata 802.11 standard za WLAN?
[13] Koju tehnologiju koristi Bluetooth?
[14] Primjena WiMAX mreže?
[15] Osnovi principi funkcionisanja ćelijskih sistema mobilnih komunikacija?
[16] Definišite pojmove mrežnog uređaja, mrežnog medijuma i mrežnog protokola?
[17] Koji su elementi neophodni da bi se omogućila razmjena podataka između dva
komunikaciona uređaja?
[18] Kakva je uloga mrežne kartice?
[19] Kakva je uloga modema?
[20] Zašto se vrši segmentacija mreže?
[21] Koji se uređaji koriste za segmentaciju mreže? Navedite ih i uporedite (u pogledu nivoa
protokol steka na kome se koriste, veličine mreže i sl.)?
[22] Navedite podjelu softvera (detaljnu, ne samo osnovnu)?
[23] Navedite klasifikaciju računarskih mreža (detaljnu, ne samo osnovnu)?
[24] Objasnite način funkcionisanja Token-ring mreže?
[25] Koja su dva osnovna formata Ethernet okvira? U čemu se razlikuju?
[26] Objasnite CSMA/CD mehanizam pristupa medijumu?
[27] Objasnite pojmove: protokol, entitet i sistem?
[28] Koje kriterijume mora zadovoljiti protokol koji treba da poveže različite računarske mreže?
[29] Objasnite pojam enkapsulacije (kod OSI i TCP/IP protocol steka)?
[30] OSI referentni model?
[31] TCP/IP protokol stek: klasični i hibridni?
[32] Navedite jedinice podataka na pojedinim nivoima TCP/IP protokol steak?
[33] Objasnite način slanja elektronske pošte? Koji se protokoli koriste za slanje i prijem e-
pošte?
[34] Objasnite način rada DNS-a?
[35] Za šta se koristi FTP? Objasnite osnovne pojmove?

[36] Za šta se koristi HTTP protokol? Objasnite razliku između verzije HTTP 1.0 i HTTP 1.1?
[37] Od čega se sastoji HTTP zahtjev?
[38] Koje su osnovne metode koje se koriste kod HTTP-a i uporedite dvije najčešće korištene?
[39] Od čega se sastoji HTTP odgovor?
[40] U zavisnosti od prve cifre u statusnom kodu postoji pet klasa odgovora. Navedite ih?
[41] Objasnite pojmove URI-a, URN-a i URL-a. Dajte svoje primjere?
[42] Šta je HTTPS? U čemu se ogleda razlika u odnosu na HTTP?
[43] Uporedite TCP i UDP protokole transportnog nivoa?
[44] Objasnite princip rada algoritma klizećeg prozora kod TCP-a?
[45] Objasnite princip rada IP-a?
[46] Do kakvih je poboljšanja došlo uvođenjem IPv6 u odnosu na IPv4?
[47] Šta je rutiranje? Navedite stavke tabele rutiranja?
[48] Šta je default-gateway? Kako ruter određuje da li je odredište u lokalnoj (sopstvenoj) ili u
vanjskoj mreži?
[49] Objasnite princip rada algoritma Dijkstra?
[50] Objasnite princip rada algoritma plavljenja?
[51] Objasnite princip rada LS (Link-State) algoritma?
[52] Objasnite princip rada DV (Distance-Vector) algoritma?
[53] Za šta se ICMP koristi? Navedite poruke koje generiše ICMP?
[54] Uporedite komande Ping, Tracert i PathPing u pogledu informacija koje pružaju?
[55] Kakva je uloga ARP protokola?
[56] Navedite adrese na pojedinim nivoima TCP/IP protocol steak?
[57] Šta je socket (API)?
[58] Šta predstavlja kompresija podataka u računarstvu i koji su osnovni razlozi za kompresiju
podataka?
[59] Kompresije sa gubitkom/ bez gubitka informacionog sadržaja?
[60] Šta omogućava MP3?
[61] Objasnite MPEG metode kompresije multimedijalnih podataka MPEG1, MPEG2, MPEG4 i
uporedite ih?
[62] ITU-T preporuke za kompresiju video signala: H.261, H.263 i H.264?
[63] Definišite pojmove QoS-a i QoE-a?
[64] Definišite pojmove: agregatni tok, kašnjenje i gubitak paketa?
[65] Navedite modele za implementaciju QoS-a?
[66] Objasnite princip rada modela servisa najboljeg pokušaja kod QoS-a?
[67] Objasnite princip rada modela integrisanih servisa kod QoS-a?
[68] Objasnite princip rada modela diferenciranih servisa kod QoS-a?
[69] Navedite osnovne QoS tehnike nad paketima?
[70] Objasnite način klasifikacije i obilježavanja saobraćaja kod QoS-a?
[71] Objasnite pojmove policy i shaping kod QoS-a?
[72] Koji se algoritmi koriste kod kontrole zagušenja (uporediti ih)?
[73] Koji su osnovni ciljevi mjera bezbjednosti u informacionim sistemima?
[74] Koje su osnovne metode zaštite informacionih sistema?
[75] Koji su osnovni modeli mrežne sigurnosti? Uporedite ih?

[76] Koji su to aktivni, a koji pasivni napadi na računarski sistem? Šta spade u jednu, a šta u
drugu vrstu napada?
[77] Šta je kriptografija? Koji su osnovni ciljevi kriptografije?
[78] Navedite osnovne vrste kriptografskih algoritama?
[79] Kako možemo podijeliti zaštitu i sigurnost umreženih sistema?
[80] Objasnite princip rada algoritma izvoda poruke. Gdje se koristi?
[81] Šta je digitalni potpis? Navedite osnovne zahtjeve koji se postavljaju pred digitalni potpis.
[82] Šta je digitalni sertifikat? Od čega se sastoji?
[83] Objasnite princip rada IPSec protokola (AH i ESP)?
[84] Objasnite načine implementacije IPSec-a?
[85] Navedite dva režima rada IPSec-a?
[86] Objasnite način zaštite LAN-a pomoću firewall-a?
[87] Objasnite namjenu SSL protokola? Od čega se sastoji?
[88] Objasnite način funkcionisanja SET protokola (entitete koji ga čine, osnovni učesnici u SET
transakciji?
[89] Za šta služi PGP protocol? Koje su osnovne komponente?
[90] Šta predstavljaju biometrijske metode zaštite i šta obuhvataju?
[91] Definišite TMN?
[92] Navedite elemente fizičke arhitekture TMN-a?
[93] Navedite TMN funkcije upravljanja (nabrojte grupe) i ukratko u po jednoj rečenici objasnite
njihovu namjenu?
[94] Navedite komponente modela upravljanja na Internetu?
[95] Objasnite ukratko princip rada SNMP-a?