Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta jeste usvajanje teorijskih znanja o operativnim sistemima, kao i sticanje znanja i vještina rada sa operativnim sistemima otvorenog i zatvorenog koda.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-RMR O III 2+0+3 5

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Računarske mreže: oblici, opsezi, strukture, i principi rada. Slojevi i protokoli mrežnih sistema: nivoi prenosa i aplikacija. Referentni modeli: OSI model i Internet model; mrežni standardi. Fizički sloj mreže: elementi fizičkog sloja i mediji za prijenos podataka. Zemaljski sistemi, sistemi bežičnog prenosa, mobilne komunikacije. Širina frekventnog pojasa, propusnost, zadržavanje, dijeljenje resursa. Sloj prenosa podataka; utvrđivanje i ispravljanje grešaka u prenosu. Pouzdanost prenosa; klizni prozor i kontrola zagušenja. Lokalne mreže (LAN): Ethernet i Prsten sa znakom; prošireni LAN; FDDI. Elementi mrežnog sloja; sklapanje virtuelnih puteva i usmjeravanje paketa. Usmjerivači; metode usmjeravanja, prosljeđivanja i kontrole zasićenja. Međusobno povezivanje različitih mreža; fragmentacija i sabiranje. Mrežni sloj Interneta: IP paket i protokol; adresni prostor Interneta. Prenosni sloj: end-to-end protokoli; pouzdanost i brzina prenosa. Prenosni sloj Interneta (protokoli UDP i TCP). Digitalni zapis sadržaja: formati i protokoli: GIF, JPEG, MPEG, MP3. Digitalni zapisi i mogućnosti prenosa: komunikacija u realnom vremenu. Kompresija bez gubitaka i sa gubitkom informacionog sadržaja.  Sigurnost i zaštita: zaštita tajnosti sadržaja, zaštita integriteta poruke. Sigurnost i zaštita: utvrđivanje identiteta komunikatora; digitalni potpis. Algoritmi/protokoli i sistemi zaštite: DEC, RSA, MP5, PEM, PGP, TLS. Mrežni slojevi i zaštita: vatreni zid; proxy; filteri.  Aplikacioni sloj; centralne Internet aplikacije i njihovi protokoli. Sistem imena domena (DNS); namjena i organizacija sistema. Sistem računarske pošte (protokol SMTP). Sistem mrežnih (Web) stranica (protokol HTTP). Multimedijske i interaktivne aplikacije u realnom vremenu (VIP, VIC). Upravljanje radom integrisane računarske mreže (protokol SNMP). ITU-T mrežni standardi (H-serija) i Internet. Informacioni autoputevi i nove tehnologije prenosa. Uvod u upravljanje mrežom. Osnovi upravljanja mrežom. Infrastruktura za upravljanje  mrežom.  Upravljanje mrežom u ISO-OSI okruženju i Internet okruženju. Upravljanje mrežom u Internet okruženju: SMI (Structure of Management Information). MIB (Management Information Base). SNMP (Simple Network Management Protocol). Analiza parametara za oblikovanje mreža. Konfigurisanje mreža s obzirom na pouzdanost, raspoloživost, sigurnost, ekonomičnost, propusnost, vrijeme odziva, vrijeme kašnjenja. Primjena teorije redova na određivanje mrežnih kapaciteta.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).