Cilj predmeta

Izučavanjem ovog predemta cilj je osposobiti studente za razumijevanje procesa i proizvoda u domenu inženjerstva softvera, i značaja i uloge sistem-analitičarskih postupaka u konstrukciji kvalitetnog softvera. Elementi dizajna softvera, analiza rizika, proces izrade softvera, specifikacija zahtjeva jednostavnih softverskih sistema, objekt orijentisana konstrukcija softvera, testiranje softvera, dizajn grafičkog korisničkog interfejsa. Specifikacija jednostavnih softverskih sistema. Konstrukcija GUI. Korišcenje JAVA SWING i AWT biblioteka kontejnerskih klasa.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-RSP O IV 3+0+2 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Osnovi softverskog inženjerstva. Modeli životnog ciklusa softvera.  Elementi softverskih proizvoda. Specifikacija zahtjeva, specifikacija dizajna i implementacija. Osnovi interakcije sa korisnikom. Elementi konstrukcije softvera.  Odnos proces/proizvod u softverskom inženjerstvu. Osnovi testiranja softverskih sistema. Elementi dizajna obrazaca i osnovne karakteristike GUI. Jedinično i integraciono testiranje softvera. Odnos proces/proizvod u softverskom inženjerstvu.  Elementi dizajna obrazaca i osnovne karakteristike GUI. Jedinično i integraciono testiranje softvera. Verifikacija softvera. Validacija softvera.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).