Cilj predmeta

Cilj predmeta je usvajanje znanja iz simboličkog računanja korištenjem alata Mathematica i Matlab. Student će steći osnovna znanja o simboličkom računanju, posebno o mogućnostima i ograničenjima softverskih alata. Znaće da koristi osnovne softverske alate za simboličko računanje. Razumjeće konceptualne zahtjeve i znati da razvije sopstvene algoritme. Upoznaće se sa standardnim metodama za obradu simboličkih podataka. Razumjeće probleme koji se mogu pojaviti u praksi i poznavati će načine za njihovo rješavanje korištenjem softverskih alata i upoznati nove trendove u razvoju simboličkog računanja i oblasti u kojima se može efikasno primjeniti ovo znanje.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-SRA O VII 2+0+4 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u simboličko računanje. Pojmovno odredenje simboličkog računanja.  Matematička osnova simboličkog računanja. Preslikavanja i relacije, stablo izraza. Simbolički izraz kao struktura podataka. Kanonicki zapis izraza i koncept simplifikacije. Pregled softverskih alata za kompjutersku algebru. Mathematica. Matlab. Symbolic Toolbox. Paradigme simboličkog programiranja. Koncept obrasca. Programiranje na osnovu pravila. Primjer implementacije simboličkog računa u softveru Mathematica. Prednosti simboličkog računanja u odnosu na tradicionalno numeričko. Primjena simboličkog računanja i kompjuterske algebre.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).