[1] Navedite definiciju operativnih sistema.

[2] Navedite definiciju računarskih sistema.

[3] Definišite informacione sisteme.

[4] Šta je životni ciklus razvoja softvera?

[5] Ko su analitičari sistema?

[6] Šta je izvodljivost sistema?

[7] Navedite pet testova izvodljivosti sistema.

[8] Navedite šest metoda za prikupljanje podataka i informacija za dokumentaciju sistema.

[9] Navedite pet faza životnog ciklusa razvoja softvera.

[10] Navedite četiri najčešća razloga za kreiranje ili modifikaciju informacionog sistema.

[11] Šta je studija izvodljivosti informacionih sistema?

[12] Objasnite pojam logičkog dizajna u kontekstu projektovanja informacionih sistema?

[13] Navedite aktivnosti u okviru detaljnog dizajna u projektovanju informacionog sistema.

[14] Šta su CASE alati u informacionim sistemima?

[15] Šta je prototip softvera?

[16] Šta je mockup informacionog sistema?

[17] Navedite tri tipa testova koje izvršava projektni tim.

[18] Navedite definiciju ugrađenih računarskih sistema.

[19] Navedite definiciju sistema za rad u realnom vremenu.

[20] Objasnite fazu podrške informacionim sistemima i navedite njene aktivnosti.

[21] Šta je model procesa?

[22] Šta je metodologija razvoja softvera?

[23] Navedite deset najčešćih metodologija razvoja softvera.

[24] Objasnite linearno-sekvencijalni model razvoja softvera.

[25] Objasnite pet model razvoja softvera.

[26] Objasnite spiralni metod razvoja softvera.

[27] Napravite podjelu sistema za rad u realnom vremenu.

[28] Navedite četiri primjera sistema za rad u realnom vremenu.

[29] Navedite osnovnu strukturu sistema za rad u realnom vremenu.

[30] Navedite izazove pri implementaciji sistema za rad u realnom vremenu (navesti minimalno 11 od maksimalnih 15).

[31] Navedite izazove pri projektovanju sistema za rad u realnom vremenu (navesti minimalno 6 od maksimalnih 8).

[32] Definišite pojam projektovanja sistema.

[33] Navedite jedinstvene karakteristike sistema za rad u realnom vremenu.

[34] Navedite i objasnite tipove zadataka s obzirom na vremensku instancu koji se postavljaju pred sisteme za rad u realnom vremenu.

[35] Navedite i objasnite tipove vremenskih ograničenja koji se postavljaju pred sisteme za rad u realnom vremenu.

[36] Objasnite pojam predvidljivosti sistema za rad u realnom vremenu.

[37] Objasnite pojam robustnosti sistema za rad u realnom vremenu.

[38] Objasnite pojam modularnosti sistema za rad u realnom vremenu.

[39] Navedite na koje načine je moguće postići željene osobine sistema za rad u realnom vremenu (navesti mnimalno 6 od maksimalnih 8 načina).

[40] Objasnite pojam fault tolerant sistema.

[41] Objasnite zašto je neophodno da sistemi za rad u realnom vremenu moraju biti otporni na greške.

[42] Navedite i objasnite tipove grešaka u sistemima za rad u realnom vremenu po trajanju.

[43] Navedite i objasnite tipove grešaka u sistemima za rad u realnom vremenu po uzroku.

[44] Šta je najčešći uzrok grešaka u sistemima za rad u realnom vremenu po uzroku.

[45] Navedite metode postizanja otpornosti na greške u sistemima za rad u realnom vremenu.

[46] Šta podrazumijeva pojam tolerantnosti na greške u sistemima za rad u realnom vremenu?

[47] Navedite i objasnite nivoe tolerantnosti na greške u sistemima za rad u realnom    vremenu.

[48] Navedite pet faza u životnom ciklusu razvoja softverskog rješenja.

[49] Objasnite waterfall metodu za razvoj softverskih rješenja.

[50] Objasnite iterativni metod za razvoj softverskih rješenja.

[51] Objasnite inkrementalni metod za razvoj softverskih rješenja.

[52] Navedite principe agilnog razvoja softvera (navesti minimalno 9 od maksimalnih 12 principa).

[53] Objasnite scrum metodologiju agilnog razvoja softvera.

[54] Koje tri uloge postoje u srcum metodologiji agilnog razvoja softvera? Objasnite ih.

[55] Navedite pet metoda projektovanja sistema za rad u realnom vremenu.

[56] Objasnite pojam modularnosti na nivou funkcionalnosti.

[57] Objasnite pojam modularnosti na nivou podataka.

[58] Objasnite pojam modularnosti na nivou događaja.

[59] Objasnite pojam projektovanja ,,spolja ka unutra”.

[60] Objasnite pojam objektno-orijentisanog projektovanja.

[61] Navedite šest stilova u projektovanju sistema u realnom vremenu.

[62] Objasnite pojam konačnog automata ili Finite State Machine i navedite primjer.

[63] Navedite vrste programskih zadataka i objasnite ih.

[64] Izvršite podjelu algoritama za raspoređivanje programskih zadataka prema tome da li se dozvoljava prekidanje njihovog izvršavanja i objasnite.

[65] Izvršite podjelu algoritama za raspoređivanje programskih zadataka prema tome da li se odluke o raspoređivanju donose dinamički ili ne i objasnite.

[66] Navedite metode raspoređivanja vremenski nekritičnih zadataka.

[67] Objasnite pojam sinhronizacije programskih zadataka.

[68] Šta su to kritični dijelovi programskih zadataka?

[69] Objasnite pojam uzajamnog isključivanja pri dijeljenju promjenljivih.

[70] Objasnite pojam uslovne sinhronizacije pri izvršavanju programskih zadataka.

[71] Objasnite pojam deadlock-a pri izvršavanju programskih zadataka.

[72] Objasnite pojam bafera u kontekstu programskih zadataka.

[73] Navedite dijelove operativnog sistema i objasnite ih.

[74] Navedite i objasnite karakteristike operativnih sistema.

[75] Navedite funkcije operativnih sistema.

[76] Objasnite pojam sistemskih poziva u kontekstu operativnih sistema.

[77] Šta su procesi u kontekstu operativnih sistema?

[78] Koje su to hardverske komponente neophodne za rad jezgra?

[79] Navedite zadatke jezgra operativnog sistema.

[80] Kako se zove najvažniji dio računara?

[81] Šta je mašinski kod računara?

[82] Objasnite pojam mikroprocesora i navedite neke najčešće korištene mikroprocesore.

[83] Šta je centralna logička jedinica u računaru?

[84] Šta su mikrokontroleri?

[85] Šta su System-on-Chip (SoC) procesori?

[86] Objasnite Von Neumanovu arhitekturu računara.

[87] Objasnite harvardsku arhitekturu računara.

[88] Šta su magistrale u kontekstu računara?

[89] Šta je širina magistrale i kako se određuje?

[90] Navedite vrste magistrala mikroprocesora.

[91] Koje su to osnovne pristupne operacije koje procesor može da izvodi?

[92] Šta je to aritmetičko-logička jedinica procesora?

[93] Šta su to digitalni procesori signala?

[94] Šta to znači kada kažemo da je RAM (Random Acess Memory) volatilan?

[95] Koja je razlika između SRAM i DRAM memorija?

[96] Šta je Read Only Memory (ROM)?

[97] Šta označava pojam firmware?

[98] Šta označava pojam ROM burning?

[99] Šta su EPROM i EEROM memorije i koja je razlika između njih?

[100] Šta su fleš memorije?