Cilj predmeta

Sticanje opštih i specifičnih znanja u oblasti sistema u realnom vremenu. Student stiče osnovna znanja o fundamentalnim problemima, pojmovima i pristupima u projektovanju i analizi sistema u realnom vremenu. Pored toga, razumije modele komunikacije i sinhronizacije konkurentnih procesa u takvim sistemima. Osposobljen je za projektovanje i programiranje aplikacija koje moraju da zadovolje stroge kriterijume koji se tiču vremena izvršavanja i odziva sistema. Umije da koristi i upravlja resursima u sistemima realnog vremena. U stanju je da izvrši najpogodniji izbor programskog jezika za rješavanje konkretnih problema u sistemima realnog vremena.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-SRV O V 2+0+2 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Definicija sistema u realnom vremenu. Projektovanje sistema u realnom vremenu. Programiranje. Izbor programskog jezika. Pouzdanost i tolerantnost na otkaze. Rukovanje izuzecima. Konkurentno programiranje. Konkurentno izvršavanje. Reprezentacija procesa. Sinhronizacija i komunikacija. Metode dijeljene promenljive. Međsobno isključivanje. Semafori. Monitori. Sinhronizovani metodi. Sinhronizaija putem poruka. Sinhronizacija procesa. Imenovanje procesa i struktura poruke. POSIX poruke. Udaljeni poziv procedure. Atomske akcije. Asinhrona notifikacija. POSIX signali. Obrada asinhronih dogadaja. Resursi za rad u realnom vremenu. Pristup časovniku. Tajmaut. Specifikacija tajmerskih zahtjeva. Raspoređivanje. Ciklično izvršavanje. Rasporedivanje bazirano na procesima. Analiza vremena odziva. Programiranje zasnovano na prioritetima. Distribuisani sistemi. Programiranje na niskom nivou. Jezici za rad u realnom vremenu (Modula-1, Ada, Real-time Java, Occam2, C).

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).