Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje sa društveno-humanističkim sadržajima i odrednicama savremenog društva u cilju razumjevanja osnovnih i globalnih društvenih porocesa.  Pored opštih, fundamentalnih znanja, poseban akcenat je na prenošenju i razvoju praktičnih vještina i znanja, kao što je ovladavanje elementarnim metodološkim znanjima za prikupljanje relevantnih društvenih činjenica.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-SOC O I 2+4+0 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Odnos sociologije i drugih nauka. Metodologija socioloških istraživanja – Metod i metodologija. Izbor odgovarajućeg metoda. Anketa, intervju, statistička analiza, analiza sadržaja, metod slučaja, biografski metod. Kreiranje uzorka. Naučno objašnjenje, zakoni i teorije. Sociološke škole, pravci i teorije – Pozitivizam, biologizam, psihologizam, interakcionalizam, funkcionalizam, strukturalizam, fenomenalizam, kritička teorija društva, teorija umreženog društva. Društvo i pojedinac – Sociološko određenje ličnosti. Sloboda ličnosti. Socijalizacija. Vaspitanje. Obrazovanje, učenje na daljinu. Društvene potrebe, slobodno vrijeme. Savremeni oblici otuđenja. Društvene vrednosti. Društvene grupe – Obilježja, karakteristike, funkcije i klasifikacija. Savremene tendencije i oblici porodice i braka. Seksualnost i lični život. Žene, društvo i ženski pokreti. Sajber grupe i virtuelne zajednice. Socijalna stratifikacija – Oblici, kriterijumi, tipovi, savremeni izrazi. Društvena mobilnost – faktori. Socijalna kontrola. Društvena jednakost i nejednakost. Društvena distanca, sloj, položaj, uloga i ugled, zanimanje,  Elita, masa, elita moći. Vlast, moć, autoritet, vođa. Vladajući i srednji slojevi savremenog društva. Cyber stratifikacija: umreženi i neumreženi. Socijalne zajednice – Etničke zajednice. Narod, nacija, rasističke teorije. Lokalne zajednice, ruralne sredine. Urbana naselja, ritam, stil. Socijalna ekologija urbanih naselja. Država – faktori, teorije, funkcije i oblici. Savremeni oblici državnosti. Pravo, pravni poredak. Slobode, prava čoveka. Demokratija. Pravna država. Teorije o građanskom društvu (civilno, otvoreno, društvo blagostanja). Građanin kao subjekt. Politička struktura društva – Političke partije, struktura funkcije, klasifikacija, društvena desnica i ljevica, alternativni pokreti. Nevladine organizacije. Birokratija. Tehnokratija. Korupcija. Masovni mediji i popularna kultura – Civilizacija, kultura, masovna kultura, multimediji, globalizacija medija, Internet.  Religija – Tradicija, običaj, moral. Religija- hrišćanstvo, islam, budizam, judaizam.  Sekularizacija, vjerske sekte. Savremena tipologija globalnih društava – Klasična tipologija, društveno-ekonomske formacije. Savremene tipologije. Predindustrijsko društvo, industrijsko društvo, postindustrijsko društvo, revolucija informacionih tehnologija, umreženo društvo. Globalizacija – Sociološki aspekti planetarnih promjena. Redefinisanje shvatanja suvereniteta. Kosmopolitska nacija. Društvene vrijednosti – pogled u budućnost.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).