Cilj predmeta

Cilj predmeta je usvajanje stavova, ponašanja, vještina i znanja profesionalca u informatici i računarstvu. Važno je da studenti nauče principe na kojima se zasniva informatika i računarstvo kao profesija, kako da koriste osnovne softverske alate i principe koji stoje iza tih alata, kako da koriste sljedeće klase alata: procesiranje teksta, tabelarno prikazivanje, prezentacije, konfiguracioni menadžment, dokument menadžment, otkrivanje defekata i izvještavanje. Softverski studio uvodi studenta u ulogu kompjuterskih stučnjaka i naučnika, u profesionalni svijet uopšte i obezbjeđuje usvajanje znanja i vještina korištenja specifičnih softverskih alata, rad sa drugim studentima i predstavljanje rezultata njihovih zajedničkih projekata. Naglasak je na individualnom radu, kao i na realizaciji projekata u malim grupama u okviru softverskog alata Office.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-SS1 O II 2+0+4 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u koncepte informatike. Word: Napredne tehnike korištenja. Open Word: instalacija i korištenje. Open Word: transfer aplikacija iz Open u MS Word. Excel: napredne tehnike korištenja. Open Excel: instalacija i korištenje. Open Excel: transfer aplikacija iz Open u MS Excel. Power Point: Napredne tehnike korištenja. Open Power Point: instalacija i korištenje. Open Power Point: transfer aplikacija iz Open u MS PowerPoint. Outlook: napredne tehnike korištenja. Open Outlook: instalacija i korištenje. Open Outlook: transfer aplikacija iz Open u MS Outlook. OneNote: napredne tehnike korištenja. Open OneNote: instalacija i korištenje.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).