[1] Definišite jezike za obilježavanje teksta?

[2] Za šta se sve koristi XML. Napravite poređenje u odnosu na HTML?

[3] Navedite osnovne dijelove nekog XML dokumenta (deklaracija procesorska instrukcija, elementi, prolog, odgovarajuće lijije koda)?

[4] Za šta služi CDATA sekcije. Nevedite sintaksu?

[5] Kakva je razlika između dobro formiranog i validnog XML dokumenta? Kakva je prednost izrade validnog dokumenta?

[6] Za šta služi SVG?

[7] Kako se kreira vizuelna putanja preko SVG-a?

[8] Navedite primjer ubacivanja teksta preko SVG-a?

[9] Navedite primjere crtanja pravougaonika, kruga, elipse i duži preko SVG-a?

[10] Za šta služi XSL lista stilova?

[11] Navedite instrukciju za povezivanje XSL liste stilova sa XML dokumentom?

[12] Koji je korijeni element XSL liste stilova?

[13] Objasnite pojam šablona kod XSL liste stilova. Dajte primjer šablona za dodavanje tekstulnog sadžaja XML dokumenta?

[14] Koje operatore možete koristiti kod XSL liste stilova za filtriranje izlaza?

[15] Navedite kategorije trendova koji upravljaju elektronskim poslovanjem i objasnite jedan od njih.

[16] Navedite faze razvoja Interneta i za koju fazu se veže nastajanje elektronskog poslovanja?

[17] Navedite koncepte ključne za razumijevanje funkcionisanja Interneta?

[18] Definišite autonomne sisteme kod Interneta, objasnite pojam multihoming-a?

[19] Navedite osnovne dijelove URL-a i dajte svoj primjer?

[20] Navedite predstavnike protokola rutiranja unutar domena i između domena?

[21] Navedite osnove elemente infrastrukture Interneta?

[22] Koji faktori preovlađuju pri izboru ISP-a?

[23] Definišite intranet i ekstranet. Koja je osnovna razlika između njih. Navedite primjenu intraneta i ekstraneta sa stanovišta elektronskog poslovanja?

[24] Navedite podjelu VPN-a?

[25] Navedite osnovne komponente sistema elektronskog poslovanja?

[26] Navedite klasifikaciju elektronskog poslovanja sa stanovišta učesnika u elektronskom poslovanju i sa stanovišta djelatnosti u kojoj se praktikuje elektronsko poslovanje?

[27] Navedite faze u razvoju B2B-a. Objasnite ukratko jednu?

[28] Definišite elektronsku vladu i navedite u koje kategorije se mogu svrstati korisnici elektronske vlade?

[29] Definišite CRM?

[30] Navedite tipove CRM-a i objasnite jedan od njih?

[31] Navedite najpoznatija CRM softverska rješenja?

[32] Definišite SCM i koje su njegove primarne funkcije?

[33] Navedite dvije osnovne grupe aplikacija kod SCM-a?

[34] Definišite poslovnu inteligenciju?

[35] Definišite ERP. Navedite osnovne aplikacije koje čine okvir ERP-a?

[36] Oglašavački model spada u klasu …… modela. Navedite tipove brokerskog modela i objasnite jedan?

[37] Definišite portal. Navedite osnovne tipove portala i objasnite jedan?

[38] Objasnite princip fukcionisanja EDI-a, direktne i indirektne dobiti od uvođenja EDI-a?

[39] Objasnite AIDA mehanizam?

[40] Objasnite princip up-selling-a i cross-sellinga?

[41] Navedite od kojih slojeva se sastoji arhitektura e-uprave?

[42] Šta je internet kiosk, gdje se postavlja i navedite njegove osnovne komponente?

[43] Navedite ključne pokretače za povećanje sotisficiranosti mobilnog tržišta?

[44] Navedite osnovne komponente vrednosnog lanca m-commerc-a?

[45] Objasnite pojmove handover i roaming-a?

[46] Objasnite princip rada ćelijskih mreža mobilne telefonije. Pojam klastera?

[47] Navedite osnovne elemente GSM sistema; koji su novi elementi kod GPRS-a koji nisu bili kod GSM-a; kako se povećao protok EDGE-a u odnosu na GPRS?

[48] Navedite osnovne elemente UMTS-a i njihovu ulogu?

[49] Navedite osnovne elemente LTE mreže i njihovu ulogu?

[50] Na kojim frekvencijama se postiže bolje pokrivanje teritorije i šta je jeftinije za operatera: korištenje spektra na nižim ili višim učestanostima?

[51] Navedite dvije glavne kategorije SMS rješenja za primjenu u e-poslovanju?

[52] Na kom principu radi MMS, koja su dva nova logička elementa uvedena kod MMS-a koji nisu postojali kod SMS-a?

[53] Navedite osnovne grupe u koje se mogu svrstati aplikacije elektronskog poslovanja?

[54] Definišite CMS i WCMS. Koja su najpoznatija WCMS softverska rješenja?

[55] Definišite LMS i koje je najpoznatije softversko rješenje i koji je najpoznatiji standard kome podliježu LMS-ovi?

[56] Šta treba da sadrži sistem za on-line aukciju? Koji je najpoznatiji sajt za on-line aukciju?

[57] Navedite osnovne tipove elektronskog bankarstva?

[58] Navedite osnovne modele plaćanja u e-poslovanju i njihove predstavnike?

[59] Navedite osobine idealnog elektronskog novca?

[60] Navedite najpoznatije predstavnike elektronskog novca u praksi?

[61] Navedite osnovne ciljeve mjera bezbjednosti u informacionim sistemima?

[62] Definišite pojmove aktivnih i pasivnih napada koji ugrožavaju sigurnost računarskog sistema?

[63] Definišite pojam kriptografije i kriptoanalize?

[64] Definišite kriptografski algoritam i navedite osnovne vrste kriptografskih algoritama?

[65] Navedite osnovnu podjelu simetričnih kriptografskih algoritama?

[66] Definišite digitalni potpis i osnovne zahtjeve koji se postavljaju pred njega?

[67] Definišite digitalni sertifikat: šta personalni i serverski sertifikati trebaju da sadrže?

[68] Kako se vrši zaštita e-mail komunikacije na Web-u. Navedite osnovne algoritme?

[69] Koji su osnovni zadaci SSL i TLS sigurnosnih protokola?

[70] Navedite osnovne komponente SET-a. Objasnite njihovu ulogu?

[71] Definišite biometrijske metode zaštite?

[72] Kako se vrši zaštita LAN mreža?

[73] Objasnite osnovnu razliku firewall-ova kad se koriste kao filtri i kad im se rad zasniva na primjeni proxy-a?