Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta jeste usvajanje stavova, ponašanja, vještina i znanja profesionalca u informatici i računarstvu. Važno je da student nauči principe na kojima se zasniva informatika i računarstvo kao profesija, kako da koristi osnovne softverske alate i principe koji stoje iza tih alata, te korištenje sljedećih klasa alata: procesiranje teksta, tabelarno prikazivanje, prezentacije, konfiguracioni menadžment, dokument menadžment, otkrivanje defekata i izvještavanje. Softverski studio uvodi studenta u ulogu kompjuterskih stučnjaka i naučnika, u profesionalni svijet uopšte i obezbjeđuje usvajanje znanja i vještina korištenja specifičnih softverskih alata, rad sa drugim studentima i predstavljanje razultata njihovih zajedničkih projekata. Naglasak je na individualnom radu, kao i na realizaciji projekata u malim grupama u okviru softverskog alata FrontPage.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-SS2 O III 2+0+4 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u koncepte Interneta i Weba. Osnove Web dizajna. Postupak dizajniranja Web lokacije. Dizajniranje za korisnike. Organizacija lokacije i kretanje po njoj: Vrste i arhitektura lokacija. Organizacija lokacije i kretanje po njoj: Navigacija u teoriji i praksi. Organizacija lokacije i kretanje po njoj: Navigacioni elementi i njihovo povezivanje. Organizacija lokacije i kretanje po njoj: Pretraživanje i dizajn. Organizacija lokacije i kretanje po njoj: Mape, indeksi i drugi navigacioni koncepti. Elementi dizajna Web strane: Vrste Web strana i njihova organizacija. Elementi dizajna Web strane: Tekst. Elementi dizajna Web strane: Boje, slike i pozadina. Elementi dizajna Web strane: Obezbjeđivanje interaktivnosti pomoću elemenata GUI. Elementi dizajna Web strane: Vrste Web strana i njihova organizacija. Elementi dizajna Web strane: Pregled tehnologija Weba.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).